Λύκειο

Ασκήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Ρήματα - Ρήματα σε -μι: Φωνηεντόληκτα

§  ΑΣΚΗΣΗ 1


Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων στον ενεστώτα και αόριστο β΄, στην ενεργητική και μέση φωνή: 

α) ἵησι, 
β) διδόασι(ν),
γ) ἐντίθης, 
δ) καθίστης.

α)

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

 

Ενεργ. Φωνή

Μέση Φωνή

Ενεργ. Φωνή

Μέση Φωνή

Οριστική

ἵησι(ν)

     

Υποτακτική

       

Ευκτική

       

Προστακτική

       


 

 

 

β)

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

 

Ενεργ. Φωνή

Μέση Φωνή

Ενεργ. Φωνή

Μέση Φωνή

Οριστική

διδόασι(ν)

     

Υποτακτική

       

Ευκτική

       

Προστακτική

       


γ)

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

 

Ενεργ. Φωνή

Μέση Φωνή

Ενεργ. Φωνή

Μέση Φωνή

Οριστική

ἐντίθης / (ἐντιθεῖς)

     

Υποτακτική

       

Ευκτική

       

Προστακτική

       


 

 

 

 

δ)

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

Ενεργ. Φωνή

Μέση Φωνή

Οριστική

καθίστης

   

Υποτακτική

     

Ευκτική

     

Προστακτική

     


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 2


Δίνονται έντεκα τύποι. Να τους μεταφέρετε στους αντίστοιχους τύπους του ενεστώτα, του παρατατικού και του αορίστου β΄.

 

Ενεστώτας

Παρατατικός

Αόριστος β΄

στήσουσι(ν)

     

δώσομεν

     

θήσεσθαι

     

ἀφεικὼς ὦ

     

διαδεδωκὼς ἴσθι

     

ἥσει

     

ἐπιστήσειν

     

δωσόμεθα

     

ἐπιτεθεικὼς ἴσθι

     

προεστηκὼς

     

θήσεσθε

     


 

 

§  ΑΣΚΗΣΗ 3


Να γράψετε στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού τους ρηματικούς τύπους:

·        δίδου


 

·        ἔδωκας


 

·        παραδίδοται


 

·        ἐντίθησι


 

·        ἀνέθεσαν


 

·        προτίθενται


 

·        ἀφῆτε


 

·        ἀναστήτω


 

·        ἀνθίστασθε


 

·        ἀποστῆς


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 4


Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους των φωνηεντολήκτων ρημάτων των παρενθέσεων.

α) Κῦρος ἐπειρᾶτο τοὺς Ἴωνας ἀπὸ Κροίσου ............ (ἀφίστημι, απαρ. ενεστ.).

β) Τοῖς μὲν αἰτίοις δίκαι ἐπιτίθενται, τοὺς δ’ἀναιτίους οἱ δικασταὶ ............ (ἀφίημι, ενεστ.)

γ) Τὰ δημόσιά τινες χρήματα εἰς τὸ ἴδιον ταμεῖον ............ (προτίθενται, ενεστ.)

δ) «Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη ............ (συνίημι, απαρ. ενεστ.)

ε) Κῦρος δὲ ψιλὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν μάχην ............ (καθίσταμαι, παρατ.).

 

§  ΑΣΚΗΣΗ 5


Να γίνει χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων: δός, καθίσταται, ἀφήσει, περιτίθησι.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!