Γυμνάσιο

Γενικές Ασκήσεις 2

1.     Συμπληρώνω τον πίνακα:

Ενικός αριθμός

Ον.

 

 

 

 

Γεν.

 

 

τῆς ἀσπίδος

 

Δοτ.

τῷ σαρκί

 

 

 

Αιτ.

 

 

 

τόν ξενώνα

Κλ.

 

 

 

 

 

Πληθυντικός αριθμός

Ον.

 

 

 

 

Γεν.

 

 

 

 

Δοτ.

 

 

 

 

Αιτ.

 

τάς ἒριδας

 

 

Κλ.

 

 

 

 

 

2.     Γράφω τις πτώσεις:

·        ὁ πατήρ: γεν. εν.:

                δοτ. Εν.:

                 γεν. πληθ.:                        

·        μήτηρ: αιτ. εν.:

             δοτ. Πληθ.:

              αιτ. πληθ.:

·        σῶμα: δοτ. Εν.:

             δοτ. Πληθ.:

              αιτ. πληθ.:

·        ποιμήν: γεν. εν:

               αιτ. πληθ.:

                           κλητ. εν.:

 

 

3.     συμπληρώνω τα κενά:

·        τοῖσ παροῦσι………………………………………..(πρᾶγμα)

·        τῶν φευγόντων…………………………………….(ἱππεύς)

·        τους ἐπιβλέποντας……………………………….(φύλαξ)

·        τῶν δακρυόντων………………………………….(γέρων)

·        τοῦ γεωγραφικοῦ…………………………………(πίναξ)

·        τήν ματαίαν………………………………………….(ἐλπίς)

·        τῆς λιθίνης…………………………………………….(πλάξ)

·        ταῖσ ἱσχυραῖς…………………………………………(φλόξ)

·        τῶν τεθρίππων……………………………………….(ἄρμα)

 

4.     γράφω τη γενική, την ονομαστική πληθυντικού και τη γενική πληθυντικού στα ονόματα:

τῷ χιτῶνι      ……………………..     ………………..        ……………………..

τούς ρήτορας …………………..   …………………….      ……………………..

τά τείχη ………………………        ……………………….      …………………..

τῷ ὃρει ……………………..           ……………………..        …………………..

τοῖς λιμέσι ………………….      ………………………..          ……………………

ταῖς ἀκτῖσι ………………….   ………………………….         ………………………

 

5.τοποθετώ τα επίθετα στις πτώσεις:

·        κακοδαίμων: δοτ. Εν.:

                         κλητ. εν.:

                         δοτ. Πληθ.:

·        δασώδης:      γεν. εν.:

                        δοτ. Εν.:

                        ονομ. πληθ.:

 

·        σώφρων:    δοτ. Εν.:

                     ονομ. πληθ.:

                     δοτ. Πληθ.:

·        ὀξύς:            γεν. εν.:

                     δοτ. Εν.:

                     γεν. πληθ.:

·        εὐμενής :  δοτ. Εν.:

                    αιτ. εν.:

                    δοτ. Πληθ.:

·        βραχύς:     αιτ. εν.:

                   ονομ. πληθ.:

                   δοτ. Πληθ.:

 

6.Bάζω τα ρήματα στην υποτακτική ενεστώτα, αορίστου και παρακειμένου (μονολεκτικός και περιφραστικός):

·        τάττεις

·        κινδυνεύει

·        σώζομεν

·        κόπτομεν

 

7. Βάζω τα ρήματα στην ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα, αορίστου και παρακειμένου (μονολεκτικός και περιφραστικός):

·        πράττω

·        καλύπτει

·        στρατεύομεν

·        φύετε

·        ὀνομάζουσι

·        ταράττει

 

8. Βάζω τα ρήματα στην προστακτική ενεστώτα, αορίστου και παρακειμένου:

·        γράφεις

·        παύει

·        βλάπτετε

·        βουλεύουσιν

 

9. συμπληρώνω τον πίνακα:

Υποτακτική Μ.Φ.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

 

 

Νενομισμένοι ὦσι(ν)

 

βλάψησθε

 

γράφωνται

 

 

 

ὑποδέξηται

 

 

 

Βεβουλευμένη ᾗ

πράττῃ

 

 

 

 

10. υπογραμμίζω τα αντικείμενα των ρημάτων και τα χαρακτηρίζω άμεσα ή έμμεσα:

1. Ἐμμένω τοῖς ὃρκoίς.

2. Ταῦτα ἐδίδασκεν ἡμᾶς.

3. Οὓτω δίδωσιν ἐβδομήκοντα μνᾶς.

4. Τότε μέν ἒλυσαν τήν πολιορκίαν.

5. Ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ.

6. Δαρεῖος Κῦρον σατράπην ἐποίησε.

7. Μη μου τούς κύκλους τάραττε.

8. Τοῖς νόμοις πείθου.

9. Οἱ στρατιῶται Ἀλκιβιάδην στρατηγόν εἳλοντο.

 

11. υπογραμμίζω τα ρήματα και τα απρόσωπα ρήματα. Βρίσκω τα υποκείμενα τους και τα αντικείμενα τους. Κατόπιν χαρακτηρίζω το είδος της σύνταξης ως ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία:

1.     Οὐδείς βούλεται θνήσκειν.

2.     Οὐ χρή τῶν διδασκαλικῶν λόγων ἀμελεῖν.

3.     Προσήκει ἡμῖν φεύγειν τήν ἀχαριστίαν.

4.     Σωκράτης ᾤετο (πίστευε) διδακτήν τήν ἀρετήν εἶναι.

5.     Συμφέρει νῦν Θηβαίους ταῦτα ποιῆσαι.

6.     Νομίζει οὗτος ἐκ θεῶν εἶναι.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in