Γυμνάσιο

Χρονικές προτάσεις

1.     Ταῦτα ἐποίουν, μέχρι σκότος ἐγένετο.

2.     Ἑν ᾧ ὡπλίζοντο, ἧκον οἱ σκοποί.

3.     Ἠνίκα δείλη ἐγίγνετο, ἐφ’ανη κονοιορτός.

4.     Ὃτε αὓτη ἡ μάχη ἐγενετο, Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν ὢν.

5.     Ἐπει ἡμέρα ἐγένετο, παρῆν ὁ Γωβρύας.

6.     Ὃτε τοῦτο μη ποιοῦσιν, οὐδε τόν λόγον τοῦτον αὐτοῖς λεκτέον.

7.     Ὃταν πλεῖστα τις ἔχῃ, τότε πλεῖστοι αὐτῷ φθονοῦσι.

8.     Ἐπειδάν ἃπαντα ἀκούσητε, κρίνατε.

9.     Κῦρος ἐθήρευεν, ὁπότε βούλοιτο γυμνάσαι ἐαυτόν καί τούς ἳππους.

10.            Μή κατηγορεῖται, πρίν ἂν ἀκούσητε.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in