Γυμνάσιο

Ενότητα 17

Ενότητα 17η  Ένα διδακτικό παράδειγμα από τη φύση

 

Ὁ καρκῖνος ἐπιθυμεῖ τῆς σαρκός τοῦ ὀστρέου·

Ο κάβουρας επιθυμεί τη σάρκα από το στρείδι·

ἀλλά δυσάλωτος ἡ ἄγρα αὐτῷ γίνεται

όμως το κυνήγι είναι δύσκολο γι’ αυτόν

διά τὴν περιβολήν τοῦ ὀστράκου.

εξαιτίας του σκληρού περιβλήματος που έχει το στρείδι.

Ἡ φύσις γὰρ κατησφαλίσατο

Γιατί η φύση διασφάλισε

ἀρραγεῖ ἑρκίῳ τὸ ἁπαλὸν τῆς σαρκός.

με άθραυστο περίβλημα την απαλή του σάρκα.

Διὸ καὶ ὀστρακόδερμον προσηγόρευται .

Γι’ αυτό και έχει ονομαστεί οστρακόδερμο.

Καὶ ἐπειδὴ δύο κοιλότητες

Και επειδή τα δύο κελύφη

προσηρμοσμέναι ἀλλήλαις ἀκριβῶς

που συναρμόζονται απόλυτα μεταξύ τους

περιπτύσσονται τὸ ὄστρεον,

αγκαλιάζουν το στρείδι,

ἀναγκαίως αἱ χηλαί τοῦ καρκίνου ἄπρακτοί εἰσίν.

αναγκαστικά οι δαγκάνες του κάβουρα είναι αναποτελεσματικές.

Τί οὖν ποιεῖ ;

Τι κάνει λοιπόν αυτός;

Ὅταν ἴδῃ

Όταν δει (το στρείδι)

διαθαλπόμενον μεθ’ ἡδονῆς ἐν ἀπηνέμοις χωρίοις,

να απολαμβάνει με ευχαρίστηση τον ήλιο σε απάνεμα μέρη

καὶ διαπλώσαντα τὰς πτυχάς ἑαυτοῦ πρὸς τὴν ἀκτῖνα τοῦ ἡλίου,

και να έχει ανοίξει το κέλυφός του στις ακτίνες του ήλιου,

τότε δὴ παρεμβαλών λάθρᾳ ψηφῖδα

τότε λοιπόν, αφού βάλει κρυφά ένα πετραδάκι ανάμεσα στις πτυχές του,

διακωλύει τὴν σύμπτυξιν,

εμποδίζει το κλείσιμό τους

καὶ εὑρίσκεται περιεχόμενος διὰ τῆς ἐπινοίας

και έτσι παρουσιάζεται να αποκτά με την εφευρετικότητά του

τὸ ἐλλεῖπον τῆς δυνάμεως.[…]

τη δύναμη που του λείπει.[…]

Ἐγώ δέ σε βούλομαι

Εγώ όμως θέλω εσύ,

ζηλοῦντα τὸ ποριστικόν καὶ εὐμήχανον τῶν καρκίνων,

ενώ θαυμάζεις την εφευρετικότητα και την επινοητικότητα του κάβουρα,

ἀπέχεσθαι τῆς βλάβης τῶν πλησίον.

να αποφεύγεις να κάνεις κακό στο διπλανό σου.

Τοιοῦτος ἐστιν ὁ πορευόμενος δόλῳ πρὸς τὸν άδελφόν,

Τέτοιος είναι αυτός που πλησιάζει με δόλο το συνάνθρωπό του,

καὶ ἐπιτιθέμενος ταῖς ἀκαιρίαις τῶν πλησίον,

αυτός που επωφελείται από τις κακοτυχίες των άλλων

καὶ ἐντρυφῶν ταῖς ἀλλοτρίαις συμφοραῖς.

και που ευχαριστιέται με τις συμφορές των ξένων.

 

 

Παράλληλα κείμενα

 

Πρώτο παράλληλο κείμενο

 

Ο Αιλιανός περιγράφει στο παρακάτω απόσπασμα τον τρόπο με τον οποίο το χταπόδι συλλαμβάνει τα ψάρια, εξασφαλίζοντας την τροφή του.

 

 

Κείμενο

 

Ἐλλοχῶσι δὲ οἱ πολύποδες καὶ τοὺς ἰχθῦς τὸν τρόπον τοῦτον. Ὑπὸ ταῖς πέτραις κάθηνται, καὶ ἑαυτοὺς ἐς τὴν ἐκείνων μεταμορφοῦσι χρόαν, καὶ τοῦτο εἶναι δοκοῦσιν, ὅπερ οὖν καὶ πεφύκασιν αἱ πέτραι. Οἱ τοίνυν ἰχθῦς προσνέουσιν οἱονεὶ τῇ πέτρα τοῖς πολύποσιν, οἳ δὲ ἀφυλάκτους ὄντας αὐτοὺς περιβάλλουσι ταῖς ἐξ ἑαυτῶν ἄρκυσι ταῖς πλεκτάναις.

 

Αἰλιανός, Ποικίλη Ἱστορία 1.1

 

Μετάφραση

 

Τα χταπόδια στήνουν ενέδρα και στα ψάρια μ’ αυτόν τον τρόπο. Κάθονται κάτω από τα βράχια και μεταμορφώνονται, παίρνοντας το χρώμα τους και φαίνονται ότι είναι αυτά τα οποία είναι από τη φύση τους τα βράχια. Τα ψάρια, λοιπόν, πλησιάζουν τα χταπόδια κολυμπώντας, σαν να είναι αυτά βράχια, τα οποία όμως τα περιτυλίγουν, επειδή είναι απροστάτευτα, με τα δικά τους δίχτυα, δηλαδή τα πλοκάμια.

 

 

 

 

 

Δεύτερο παράλληλο κείμενο

 

Ο απόστολος Παύλος κήρυξε την αγάπη προς τον συνάνθρωπο υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι η τέλεια εκπλήρωση των εντολών του Θεού.

 

 

Κείμενο

 

Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκε· τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη.

 

Ἀπόστολος Παῦλος, Ἐπιστολὴ πρὸς Ῥωμαίους 13.8-10

 

 

Μετάφραση

 

Σε κανέναν να μην οφείλετε τίποτα άλλο εκτός από το να αγαπά ο ένας τον άλλον· γιατί εκείνος που αγαπά τον άλλον τηρεί τον νόμο· γιατί το να μη μοιχεύσεις, το να μη φονεύσεις, το να μην κλέψεις, το να μην επιθυμήσεις και όποια άλλη εντολή υπάρχει σε αυτό τον λόγο συνοψίζεται, να αγαπήσεις δηλαδή τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον· εκπλήρωση λοιπόν του νόμου είναι η αγάπη.

 

 

 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!