Αρχαία:Θεωρία Γραμματικής -Συντακτικού

Μέλλοντες και Αόριστοι β'

1. Α' παθητικός μέλλοντας
Ο παθητικός μέλλοντας σχηματίζεται από το μέσο μέλλοντα, αφού προστε­θεί μεταξύ του θέματοςκαι του χρονικού χαρακτήρα σ το πρόσφυμα θη:


 

οριστική
ευκτική
απαρέμφατο
μετοχή
λυθήσομαι
λυθήσῃ (-σει)
λυθήσεται
λυθησόμεθα
 λυθήσεσθε
λυθήσονται
λυθησοίμην λυθήσοιολυθήσοιτολυθησοίμεθαλυθήσοισθελυθήσοιντο
λυθήσεσθαι
λυθησόμενος
λυθησομένη λυθησόμενον

 

 2. Απαθητικός αόριστος
Ο παθητικός αόριστος δεν έχει θεματικό φωνήεν και σχηματίζεται, αφού προστεθεί το πρόσφυμα θημεταξύ του θέματος και των προσωπικών καταλή­ξεων και στην αρχή του ρηματικού θέματος ηκατάλληλη αύξηση (όταν πρό­κειται για την οριστική):

 

   
οριστική

υποτακτική

ευκτική

προστακτική

απαρέμφατο
ἐλύθην ἐλύθηςἐλύθηἐλύθημενἐλύθητεἐλύθησαν
λυθῶ
λυθῇς
λυθῇλυθῶμενλυθῆτελυθῶσι(ν)
λυθείην
λυθείης
λυθείη
λ,υθείημεν –λυθεῖμεν
λυθείητε -λυθεῖτελ,υθείησαν–λυθεῖεν
—                   λύθητι λυθήτω
--                                    
λύθητελυθέντων/     λυθήτωσαν
λυθῆναι
μετοχή
λυθείς
λυθεῖσα
λυθέν

 

 3. Βπαθητικός μέλλοντας και αόριστος
1.  Από τον παθητικό μέλλοντα και τον παθητικό αόριστο πολλών ρημάτων λείπει το θ τουπροσφύματος θη και θε και έτσι οι χρόνοι αυτοί σχηματίζονται μόνο με το προσφυμα η ή ε: γραφ-ή-σομαι ( αντί γραφ-θή-σομαι) ἐγράφ-η-ν (αντί ἐγράφ-θη-ν) γραφ-έ-ντων (αντί γραφ-θέ-ντων)
 
2.  Οι χρόνοι αυτοί λέγονται παθητικός μέλλοντας βκαι παθητικός αόριστος β'.
 
ΚΛΙΣΗ. Οι δεύτεροι αυτοί χρόνοι κλίνονται, όπως οι πρώτοι (δηλαδή, όπως οι παθητικοί μέλλοντες καιαόριστοι των φωνηεντολήκτων ρημάτων χωρίς όμως το θ των προσφυμάτων θη ή θε) με μόνη τηδιαφορά ότι ο παθητικός αόριστος β' έχει στο β' ενικό πρόσωπο της προστα­κτικής κατάληξη -θι:γράφη-θι.

 
Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!