Γυμνάσιο

Τρόπος εισαγωγής δευτερευουσών προτάσεων

 

Τρόπος εισαγωγής

Άρνηση

Εκφέρονται

Συντακτική Λειτουργία

Ειδικές

ὃτι, ὡς

οὐ

·         Απλή οριστική

·         Δυνητική οριστική

·         Δυνητική ευκτική

·         Ευκτική του πλάγιου λόγου

 

Αντικείμενο

Υποκείμενο

επεξήγηση

Ενδοιαστικές

ὃπως μή, μή,

 μή οὐ

οὐ

·         Υποτακτική

·         Οριστική

·         Δυνητική οριστική

·         Δυνητική ευκτική

·         Ευκτική του πλαγίου λόγου

 

Αντικείμενο

Υποκείμενο

Επεξήγηση

 

Πλάγιες ερωτηματικές

Ολικής: εἱ, ἐάν, ἄν, ἢν

Μερικής: τίς ποῖος, ὃσ, ὃστις, κλπ.

οὐ, μή

·         Οριστική

·         Απορηματική υποτακτική

·         Δυνητική οριστική

·         Δυνητική ευκτική

·         Ε.Π.Λ

 

Αντικείμενο

Υποκείμενο

Επεξήγηση

 

Τελικές

ἳνα, ὃπως, ὡς

μή

·         Υποτακτική

·         Οριστική ιστορικού χρόνου

·         Ευκτική

·         Ευκτική πλαγίου λόγου

 

Επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού και επεξήγηση σε εμπρόθετο προσδιορισμό του σκοπού (ἒνεκα τούτου, ἐπί τούτῳ….)

Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές

ὡς, ὣστε,

 ἐφ’ ᾧ,

ἐφ’ ᾧτε

οὐ, μή

Α)ὡς, ὣστε: οριστική

                  δυν. οριστικ.

                  Δυν. Ευκτική

                 Ευκτι. Πλ. Λόγ

Τελικό απαρέμαφατο

Β) ἐφ’ ᾧ, : ορι. μελλοντ

    ἐφ’ ᾧτε: Ε.Π.Λ

 τελικό απαρέμφατο

Α) επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος

Β) επιρρηματικός προσδιορισμός του όρους, της προϋπόθεσης ή της συμφωνία.

Παραχωρητικές ή εναντιωματικές

εἱ καί, ἄν καί, ἢν και, ἐάν και,

κἄν κλπ.

Οὐ, μή

Οριστική

Ευκτική

Υποτακτική

Επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης ή της παραχώρησης.

Υποθετικές

εἱ, ἐάν, ἄν, ἢν

μή

Οριστική

Δυνητική οριστική

Υπατακτική

Δυνητική ευκτική

Επιρρηματικός προσδιορισμός της υπόθεσης.

Χρονικές

Σύγχρονο: ὃτε, ὁπότε, ἡνίκα, ὁπινίκα, ἐν ᾧ

Προτερόχρονο: ἐπεί, ἐπειδή, ἐξ’ οὗ, ἀφ’ οὗ, ὡς

Υστερόχρονο: πρίν, ἒως, οὗ, ἄχρι οὗ, μέχρι οὗ

Οὐ, μή

Προσδιοριστικές: οριστική

Ε.Π.Λ

Υποθετικές: οριστική

                       Ευκτική

                       υποτακτική

Επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου

Αιτιολογικές

 

ὡς, ὃ,τι, διότι, ἐπεί, ἐπειδή, ὃτε, ὁπότε, εἱ

οὐ

Οριστική

Δυνητική οριστική

Δυνητική ευκτική

Ε.Π.Λ.

Επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας.

Υποκείμενο σε απρόσωπα ρήματα

Επεξήγησησε εμπρόθετο προσδιορισμό Διά τοῦτο

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in