Γυμνάσιο

Δευτερόκλιτες μετοχές

Οι δευτερόκλιτες μετοχές λήγουν σε -μενος, -μένη, -μένον και κλίνονται όπως τα επίθετα σε -ος, -η, -ον.

 

 

  

 

αρσενικό

 

θηλυκό

 

ουδέτερο

τοῦ

τῷ

τὸν

λυόμενος

λυομένου

λυομένῳ

λυόμενον

λυόμενε

τῆς

τῇ

τὴν

λυομένη

λυομένης

λυομένῃ

λυομένην

λυομένη

τὸ

τοῦ

τῷ

τὸ

λυόμενον

λυομένου

λυομένῳ

λυόμενον

λυόμενον

οἱ

τῶν

τοῖς

τοὺς

λυόμενοι

λυομένων

λυομένοις

λυομένους

λυόμενοι

αἱ

τῶν

ταῖς

τὰς

λυόμεναι

λυομένων

λυομέναις

λυομένας

λυόμεναι

τὰ

τῶν

τοῖς

τὰ

λυόμενα

λυομένων

λυομένοις

λυομένα

λυόμενα

 

Κατά τον ίδιο τρόπο κλίνονται και οι μετοχές:

λυσόμενος, -η, -ον //  λυσάμενος, -η, -ον //  λελυμένος, -η, -ον

τιμώμενος, -η, -ον // ποιούμενος, -η, -ον // δηλούμενος, -η, -ον

δεικνύμενος, -η, -ον // τιθέμενος, -η, -ον, κ.τ.λ.

 

  

Τριτόκλιτες μετοχές

 

Οι τριτόκλιτες μετοχές λήγουν σε:

  1.  -ας, -ασα, -αν π.χ. ὁ λύσας. η λύσασα, τὸ λῦσαν.
  2. -είς, -εῖσα, -ὲν π.χ. ὁ λυθείς, ἡ λυθεῖσα, τὸ λυθέν.
  3. -οὺς, -οῦσα, -ὸν π.χ. ὁ  γνοὐς, ἡ γνοῦσα, τὸ γνόν.
  4. -ὺς, -ῦσα, -ὺν  π.χ ὁ δεικνὐς, ἡ δεικνῦσα, τὸ δεικνύν.
  5. -ων, -ουσα, -ον π.χ. ὁ λύων, ἡ λύουσα, τὸ λῦον
  6. -ῶν, -ῶσα, -ῶν π.χ. ὁ τιμῶν, ἡ τιμῶσα, τὸ τιμῶν
  7. -ῶν, -oῦσα, -οῦν π.χ. ὁ δηλῶν, ἡ δηλοῦσα, τὸ δηλοῦν
  8. -ὼς, -υῖα, -ὸς π.χ. ὁ λελυκὠς, ἡ λελυκυῖα, τὸ λελυκός.
  9. -ὼς, -ῶσα, -ὼς ή -ὸς π.χ. ὁ ἑστὠς, ἡ ἑστῶσα, τὸ ἑστὠς ή ἑστός.

  

1

-ας, -ασα, -αν

κλίνονται όπως το επίθετο πᾶς, πᾶσα, πᾶν

 

αρσενικό

 

θηλυκό

 

ουδέτερο

τοῦ

τῷ

τὸν

λύσας

λύσαντος

λύσαντι

λύσαντα

λύσας

τῆς

τῇ

τὴν

λύσασα

λυσάσης

λυσάσῃ

λύσασαν

λύσασα

τὸ

τοῦ

τῷ

τὸ

λῦσαν

λύσαντος

λύσαντι

λῦσαν

λῦσαν

οἱ

τῶν

τοῖς

τοὺς

λύσαντες

λυσάντων

λύσασι

λύσαντας

λύσαντες

αἱ

τῶν

ταῖς

τὰς

λύσασαι

λυσασῶν

λυσάσαις

λυσάσας

λύσασαι

τὰ

τῶν

τοῖς

τὰ

λύσαντα

λυσάντων

λύσασι

λύσαντα

λύσαντα

 

τριτόκλιτες

 

2

-είς, -εῖσα, -ὲν

κλίνονται όπως το επίθετο χαρίεις, χαρίεσσα, χαρίεν

 

αρσενικό

 

θηλυκό

 

ουδέτερο

τοῦ

τῷ

τὸν

λυθεὶς

λυθέντος

λυθέντι

λυθέντα

λυθεὶς

τῆς

τῇ

τὴν

λυθεῖσα

λυθείσης

λυθείσῃ

λυθεῖσαν

λυθεῖσα

τὸ

τοῦ

τῷ

τὸ

λυθὲν

λυθέντος

λυθέντι

λυθὲν

λυθὲν

οἱ

τῶν

τοῖς

τοὺς

λυθέντες

λυθέντων

λυθεῖσι

λυθέντας

λυθέντες

αἱ

τῶν

ταῖς

τὰς

λυθεῖσαι

λυθεισῶν

λυθείσαις

λυθείσας

λυθεῖσαι

τὰ

τῶν

τοῖς

τὰ

λυθέντα

λυθέντων

λυθεῖσι

λυθέντα

λυθέντα

 

τριτόκλιτες

 

3

-οὺς, -οῦσα, -ὸν

όπως το ουσιαστικό ὁ ὀδούς

 

αρσενικό

 

θηλυκό

 

ουδέτερο

τοῦ

τῷ

τὸν

γνοὺς

γνόντος

γνόντι

γνόντα

γνοὺς

τῆς

τῇ

τὴν

γνοῦσα

γνούσης

γνούσῃ

γνοῦσαν

γνοῦσα

τὸ

τοῦ

τῷ

τὸ

γνὸν

γνόντος

γνόντι

γνὸν

γνὸν

οἱ

τῶν

τοῖς

τοὺς

γνόντες

γνόντων

γνοῦσι

γνόντας

γνόντες

αἱ

τῶν

ταῖς

τὰς

γνοῦσαι

γνουσῶν

γνούσαις

γνούσας

γνοῦσαι

τὰ

τῶν

τοῖς

τὰ

γνόντα

γνόντων

γνοῦσι

γνὸντα

γνὸντα

 

τριτόκλιτες

 

4

-ὺς, -ῦσα, -ὺν

όπως το ουσιαστικό ὁ ἱμὰς

 

αρσενικό

 

θηλυκό

 

ουδέτερο

τοῦ

τῷ

τὸν

δεικνὺς

δεικνύντος

δεικνύντι

δεικνύντα

δεικνὺς

τῆς

τῇ

τὴν

δεικνῦσα

δεικνύσης

δεικνύσῃ

δεικνῦσαν

δεικνῦσα

τὸ

τοῦ

τῷ

τὸ

δεικνὺν

δεικνύντος

δεικνύντι

δεικνὺν

δεικνὺν

οἱ

τῶν

τοῖς

τοὺς

δεικνύντες

δεικνύντων

δυκνεῖσι

δεικνύντας

δεικνύντες

αἱ

τῶν

ταῖς

τὰς

δεικνῦσαι

δεικνυσῶν

δεικνύσαις

δεικνύσας

δεικνῦσαι

τὰ

τῶν

τοῖς

τὰ

δεικνύντα

δεικνύντων

δεικνῦσι

δεικνύντα

δεικνύντα

 

τριτόκλιτες

 

5

-ων, -ουσα, -ον

κλίνονται όπως το επίθετο ἄκων, ἄκουσα, ἆκον

 

αρσενικό

 

θηλυκό

 

ουδέτερο

τοῦ

τῷ

τὸν

λύ-ων

λύ-οντος

λύ-οντι

λύ-οντα

λύ-ων

τῆς

τῇ

τὴν

λύ-ουσα

λυ-ούσης

λυ-ούσῃ

λύ-ουσαν

λύ-ουσα

τὸ

τοῦ

τῷ

τὸ

λῦ-ον

λύ-οντος

λύ-οντι

λῦ-ον

λῦ-ον

οἱ

τῶν

τοῖς

τοὺς

λύ-οντες

λυ-ὀντων

λύ-ουσι

λύ-οντας

λύ-οντες

αἱ

τῶν

ταῖς

τὰς

λύ-ουσαι

λυ-ουσῶν

λυ-ούσαις

λυ-ούσας

λύ-ουσαι

τὰ

τῶν

τοῖς

τὰ

λύ-οντα

λυ-όντων

λύ-ουσι

λύ-οντα

λύ-οντα

 

τριτόκλιτες

 

6

-ῶν, -ῶσα, -ῶν

όπως το ουσιαστικό ὁ ἱμὰς

 

αρσενικό

 

θηλυκό

 

ουδέτερο

τοῦ

τῷ

τὸν

τιμ-ῶν

τιμ-ῶντος

τιμ-ῶντι

τιμ-ῶντα

τιμ-ῶν

τῆς

τῇ

τὴν

τιμ-ῶσα

τιμ-ώσης

τιμ-ώσῃ

τιμ-ῶσαν

τιμ-ῶσα

τὸ

τοῦ

τῷ

τὸ

τιμ-ῶν

τιμ-ῶντος

τιμ-ῶντι

τιμ-ῶν

τιμ-ῶν

οἱ

τῶν

τοῖς

τοὺς

τιμ-ῶντες

τιμ-ώντων

τιμ-ῶσι

τιμ-ῶντας

τιμ-ῶντες

αἱ

τῶν

ταῖς

τὰς

τιμ-ῶσαι

τιμ-ωσῶν

τιμ-ώσαις

τιμ-ώσας

τιμ-ῶσαι

τὰ

τῶν

τοῖς

τὰ

τιμ-ῶντα

τιμ-ώντων

τιμ-ῶσι

τιμ-ῶντα

τιμ-ῶντα

 

τριτόκλιτες

 

7

-ῶν, -oῦσα, -οῦν

όπως το ουσιαστικό ὁ πλακοῦς

 

αρσενικό

 

θηλυκό

 

ουδέτερο

τοῦ

τῷ

τὸν

δηλ-ῶν

δηλ-οῦντος

δηλ-οῦντι

δηλ-οῦντα

δηλ-ῶν

τῆς

τῇ

τὴν

δηλ-οῦσα

δηλ-ούσης

δηλ-ούσῃ

δηλ-οῦσαν

δηλ-οῦσα

τὸ

τοῦ

τῷ

τὸ

δηλ-οῦν

δηλ-οῦντος

δηλ-οῦντι

δηλ-οῦν

δηλ-οῦν

οἱ

τῶν

τοῖς

τοὺς

δηλ-οῦντες

δηλ-ούντων

δηλ-οῦσι

δηλ-οῦντας

δηλ-οῦντες

αἱ

τῶν

ταῖς

τὰς

δηλ-οῦσαι

δηλ-ουσῶν

δηλ-ούσαις

δηλ-ούσας

δηλ-οῦσαι

τὰ

τῶν

τοῖς

τὰ

δηλ-οῦντα

δηλ-ούντων

δηλ-οῦσι

δηλ-οῦντα

δηλ-οῦντα

 

τριτόκλιτες

 

8

-ὼς, -υῖα, -ὸς

 

αρσενικό

 

θηλυκό

 

ουδέτερο

τοῦ

τῷ

τὸν

λελυκ-ὼς

λελυκ-ότος

λελυκ-ότι

λελυκ-ότα

λελυκ-ὠς

τῆς

τῇ

τὴν

λελυκ-υῖα

λελυκ-υίας

λελυκ-υίᾳ

λελυκ-υῖαν

λελυκ-υῖα

τὸ

τοῦ

τῷ

τὸ

λελυκ-ὸς

λελυκ-ότος

λελυκ-ότι

λελυκ-ὸς

λελυκ-ὸς

οἱ

τῶν

τοῖς

τοὺς

λελυκ-ότες

λελυκ-ότων

λελυκ-όσι

λελυκ-ότας

λελυκ-ότες

αἱ

τῶν

ταῖς

τὰς

λελυκ-υῖαι

λελυκ-υιῶν

λελυκ-υίαις

λελυκ-υίας

λελυκ-υῖαι

τὰ

τῶν

τοῖς

τὰ

λελυκ-ότα

λελυκ-ότων

λελυκ-όσι

λελυκ-ότα

λελυκ-ότα

 

τριτόκλιτες

 

9

-ὼς, -ῶσα, -ὼς ή -ὸς

 

αρσενικό

 

θηλυκό

 

ουδέτερο

τοῦ

τῷ

τὸν

ἑστ-ὼς

ἑστ-ῶτος

ἑστ-ῶτι

ἑστ-ῶτα

ἑστ-ὼς

τῆς

τῇ

τὴν

ἑστ-ῶσα

ἑστ-ώσης

ἑστ-ώσῃ

ἑστ-ῶσαν

ἑστ-ῶσα

τὸ

τοῦ

τῷ

τὸ

ἑστ-ὼς/ὸς

ἑστ-ῶ(ό)τος

ἑστ-ῶ(ό)τι

ἑστ-ὼς/ὸς

ἑστ-ὼς/ὸς

οἱ

τῶν

τοῖς

τοὺς

ἑστ-ῶτες

ἑστ-ὠτων

ἑστ-ῶσι

ἑστ-ῶτας

ἑστ-ῶτες

αἱ

τῶν

ταῖς

τὰς

ἑστ-ῶσαι

ἑστ-ωσῶν

ἑστ-ώσαις

ἑστ-ῶσας

ἑστ-ῶσαι

τὰ

τῶν

τοῖς

τὰ

ἑστ-ῶτα

ἑστ-ῶτων

ἑστ-ῶσι

ἑστ-ῶτα

ἑστ-ῶτα

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!