Γυμνάσιο

Ενότητα 10

Ασκήσεις Β Γυμνασίου

Ενότητα 10, Λουκιανός, Νεκρικοί Διάλογοι 24.2-3(διασκευή)

Α. Γραμματική          

Άσκηση 1 Να κλιθούν τα ουσιαστικά σε ενικό πληθυντικό: βίω, Μοίρας( < ἠ Μοῖρα), Κλωθοῖ, δήμιος, δορυφόρος, δικαστῆ, τυρράννω, φόνου, δικαστήν, ξίφος, ὂργανον, θυμόν, αἰτίαν, ὑπηρέτας, λόγον, νεκρούς.

Άσκηση 2 Να κλιθούν οι αντωνυμίες σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη:  ὁπόσα, μοί, ἐκείνη, ταῦτα, ἣ, ἑκάστω, τίς, ἂλλου, αὐτό.

Άσκηση 3  Να κλιθούν και σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη τα επίθετα:  χρηστοί, ἃπαντες, πρακτέα, Δῆλον, ἃδικα, δυνατόν, ὃμοια.

Άσκηση 4 Να κλιθούν οι μετοχές σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη : ἑκών, γεννηθέντι, δυνάμενος, ὂν, γενομένους, κολάζων,

Άσκηση 5 Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται: ἓπραττον, ἐπέταξε, φονεύσαι, ἀντιλέγειν, ὂν, παρασχὀντι, κολάζων , γενομένους, προσέταττεν, εἰπεῖν, ἒχοι, προστεταγμένους, διδάσκ          ης.

Άσκηση 6 Να γίνουν οι εγκλιτικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται και οι ονοματικοί τύποι :  ἐπέταξε, αἰτιάση, ἒχοι, ἐξετάζοις, κολαζέσθω, διδάξης .

Β. Σύνταξη

Άσκηση 1

Να εντοπισθούν και να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου (*είδος, εισαγωγή, εκφορά , προσδιορισμός – συντακτική λειτουργία )

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in