Λύκειο

Ασκήσεις Ξενοφώντα Ελληνικά, βιβλίο Β’, ΚΕΦ. II, παράγραφοι 1-21

Ασκήσεις Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο Β’, Κεφ II.

 

Ενότητα 1-2:

ἒπλει = χρονική αντικατάσταση στο γ’ πληθυντικό.

ὑπεδέχοντο= να κλιθεί ο παρατατικός του.

ἒφυγον = να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο γ΄πληθυντικό.

ἀπέπεμπεν= να γραφεί το γ’ ενικό του παρακειμένου.

ἂστυ= να γραφεί η γενική ενικού και η δοτική πληθυντικού.

Φρουρούς = να γραφεί η γενική και δοτική ενικού.

ἀσφάλειαν = να γραφεί η γενική και δοτική ενικού.

ἐπεσκεύαζεν= εγκλιτική αντικατάσταση στο β’ ενικό του αορίστου.

 

Ενότητα 3-4:

τειχῶν= αιτιατική πληθυντικού.

ἒτερος= γενική ενικού.

μᾶλλον= να γραφούν οι υπόλοιποι βαθμοί του επιρρήματος.

Ἑλλήνων= δοτική πληθυντικού.

Φύλακας = δοτική πληθυντικού.

Πόλιν= δοτική ενικού.

ἐλέγετο= χρονική αντικατάσταση στο ίδιο πρόσωπο.

ἐποίησαν= απαρέμφατο αορίστου στην ίδια φωνή.

εὑτρεπίζειν= απαρέμφατο μέλλοντα.

Παρασκευάζειν= απαρέμφατο παρακειμένου.

 

 

Ενότητα 16-17:

Πίστεως= αιτιατική ενικού.

ἐφόρους= δοτική ενικού.

Πρεσβευτής= κλητική ενικού.

αὑτοκράτωρ= δοτική πληθυντικού.

Βούλονται= χρονική αντικατάσταση γ’ πληθυντικό.

Πέμψαι= απαρέμφατο ενεστώτα.

ἀντέχουσι= εγκλιτική αντικατάσταση στον ίδιο χρόνο και πρόσωπο.

σῖτον= ονομαστική πληθυντικού.

Λέγοι= χρονική αντικατάσταση γ’ ενικό.

ὁμολογήσειν= απαρέμφατο παρακειμένου.

Κατέχοι=  χρονική αντικατάσταση γ΄ενικό.

 

Ενότητα 18-19:

Φυγάδα= αιτιατική πληθυντικού.

καλεῖν= χρονική αντικατάσταση.

ἐκέλευον= υπερσυντέλικος β’ ενικό.

εἶπον= εγκλιτική αντικατάσταση α’ πληθυντικό.

 

Ενότητα 20-21:

ἒφασαν=  γ’ πληθυντικό

μέγα= να γραφούν οι τρείς βαθμοί του επιθέτου στην πτώση που βρίσκεται.

Πόλιν= κλ. Ενικού/ δ. πληθ.

Γενομένοις= να γίνει χρονική αντικατάσταση.

ἒπεσθαι= χρονική αντικατάσταση.

ἐπανέφερον = χρονική αντικατάσταση

περιέχεῖτο= χρονική αντικατάσταση.

ἡγῶνται= εγκλιτική αντικατάσταση στο πρόσωπο που βρίσκεται.

ναῦς = δ.πληθ./γ. ενικού.

ἐχθρόν= γ’ ενικ./δ. ενικ.

φίλον= γ. πληθ./δοτ. Πληθ.

πρέσβεις= γ. ενικού.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in