Γυμνάσιο

Ετυμολογικά

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ

1.Συμπληρώνω των πίνακα

επίθετο

Παράγωγο ουσιαστικό

επίθετο

Παράγωγο ουσιαστικό

ἂπληστος

 

ἀληθής

 

Φίλος

 

εὒνους

 

Βαρύς

 

Σώφρων

 

Δίκαιος

 

Δριμύς

 

ἀτυχής

 

μόνος

 

 

2.      Σχηματίζω ουσιαστικό που σημαίνουν το πρόσωπο που ενεργεί. Π.χ.

Γράφω= γραφεύς

Τρέφω

ἡγοῦμαι

κηρύττω

φοιτῶ

ποιῶ

θεραπεύω

3.      σχηματίζω παράγωγα τοπικά ουσιαστικά

ἒμπορος = ἐμπόριον

χαλκεύς

λόγος

δικαστής

διδάσκαλος

ἰατρός

4.      βρίσκω τα υποκοριστικά των ουσιαστικών

θύρα=θυρίς

οἶκος

δένδρον

νῆσος

πίναξ

νεανίας

5.      Αντιστοιχίζω

Α. Τανταντίδης

Β. ξιφίδιον

Γ. πρεσβύτης                                                         1. γονεωνυμικό

Δ. ἐλαιών                                                             2. εθνικό

Ε. βουλευτήριον                                                 3. τοπικό

Στ. Τεγεάτης                                                         4. υποκοριστικό

Ζ. Θηρίον                                                              5. περιεκτικό

Η. ἀλωπεκιδεύς                                                   6. παρώνυμο

Θ. Κῷος                                                                  7. πατρωνυμικό

Ι. δεσμώτης

Ια. Ἠρακλείδης

 

6.      Σχηματίζω ρηματικά επίθετα σε –τος και –τέος

Γράφω= γραπτός

Διαβαίνω= διαβατέος

Πληρώνω

τιμῶ

θαυμάζω

διαιρῶ

ἀφαιρῶ΄

ζηλῶ

ἐπαινῶ

 

7.      γράφω παράγωγα ουσιαστικά από τα ρήματα

οἰκῶ

ἠγοῦμαι

ἐπιχειρῶ

ἐκλείπω

ὁμονοῶ

στερώ

καθίστημι

8.      βρίσκω τα παράγωγα ουσιαστικά

πόλιν

σύμμαχος

ἒμπορος

μέτοικος

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.       ἀπληστία, βάρος, φιλία, δικαιοσύνη, ατυχία, σωφροσύνη, δριμύτης, ἀλήθεια, εὒνοια, μονάς.

2.       Τροφός, ηγέτης, κήρυκας, φοιτητής, ποιητής, θεραπευτής.

3.       χαλκεῖον, λογεῖον, δικαστήριον, διδασκαλεῖον, ἰατρεῖον

4.       οἰκίσκος, δενδρύλλιον, νησίς, πινάκιον, νεανίσκος

5.       α-7, β-4, γ-6, δ-5, ε-3, στ-2, ζ- 4, η-1, θ-2, ι-6, ια-7.

6.       Πληρωτέος, τιμητέος, θαυμαστός, διαιρετέος, αφαιρετέος, ζηλωτέος –τός, επαινετός.

7.       Οικία, ηγέτης, επιχείρηση, έκλειψη, ομόνοια, στέρηση, καθιστώ,

8.       Πολίτης, συμμαχία, εμπόριο, μετοικεσία.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!