Λύκειο

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Πλαταϊκὸς α΄ 14, 1 - 3

Εἰδότες ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ τοῖς ἀδικουμένοις προθύμως βοηθεῖν εἰθισμένους καὶ τοῖς εὐεργέταις μεγίστην χάριν ἀποδιδόντας, ἥκομεν ἰκετεύσοντες μὴ περιιδεῖν ἡμᾶς, εἰρήνης οὔσης, ἀναστάτους ὑπὸ Θηβαίων γεγενημένους. Πολλῶν δὲ ἤδη πρὸς ὑμᾶς καταφυγόντας καὶ διαπραξαμένων ἅπανθ’ ὅσων ἐδεήθησαν, πολλὴν ἡγούμεθα μάλιστα προσήκειν ὑμῖν περὶ τῆς ἡμετέρας πόλεως ποιήσασθαι πρόνοιαν· οὔτε γὰρ ἀδικωτέρους οὐδένας ἂν ἠμῶν εὕροιτε τηλικαύταις συμφοραῖς περιπεπτωκότας οὒτ’ ἐκ πλείονος χρόνου πρὸς τὴν ἡμετέραν πόλιν οἰκειότερον διακειμένους. Ἔτι δὲ περὶ τούτων δεησόμενοι πάρεσμεν, ἐν οἷς κίνδυνος μὲν οὐδεὶς ἔνεστι, πάντες δὲ ἄνθρωποι πειθομένους νομιοῦσιν ὑμᾶς ὀσιωτάτους καὶ δικαοτάτους εἶναι τῶν Ἑλλήνων.

(ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Πλαταϊκὸς α΄ 14, 1 - 3)

                                                                                              

$Λέξεις: ἀποδίδωμι χάριν = ανταποδίδω ευγνωμοσύνη, περιορῶ = αδιαφορώ, περιφρονώ, εγκαταλείπω, ἀνάστατος γίγνομαι = καταστρέφομαι, ερημώνομαι, διαπράττομαι = κατορθώνω, πάρειμι = έχω έλθει, διάκειμαι = είμαι διτεθειμένος.

 

?Ασκήσεις:

1. ἀποδιδόντας, περιιδεῖν, ἐδεήθησαν: Να γραφεί το β΄ ενικὸ και πληθυντικὸ πρόσωπο σ’  όλες τις εγκλίσεις στον Αόριστο.

2. ἅπαντα: Να κλιθεί σ’  όλα τα γένη.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in