Γυμνάσιο

Ενότητα 12

 

Ενότητα 12η   Αθήνα και Ατλαντίδα

 

Ἐν δὲ δὴ τῇ Ἀτλαντίδι νήσῳ

Στο νησί, λοιπόν, της Ατλαντίδας

μεγάλη συνέστη καὶ θαυμαστὴ δύναμις βασιλέων,

συγκροτήθηκε μεγάλη και αξιοθαύμαστη δύναμη βασιλέων,

κρατοῦσα  μὲν ἁπάσης τῆς νήσου,

που εξουσίαζε ολόκληρο το νησί

πολλῶν δὲ ἄλλων νήσων καὶ μερῶν τῆς ἠπείρου.

και πολλά άλλα νησιά και μέρη της ξηράς.

Αὕτη δὴ πᾶσα συναθροισθεῖσα εἰς ἕν ἡ δύναμις

Όλη αυτή η δύναμη αφού συνενώθηκε σε ένα,

τὸν τε παρ' ὑμῖν καὶ τὸν παρ' ἡμῖν

το δικό σας και το δικό μας τόπο

καὶ τὸν ἐντὸς τοῦ στόματος πάντα τόπον

και όλη την περιοχή που βρίσκεται μέσα στο στόμιο

μιᾷ ποτὲ ἐπεχείρησεν ὁρμῇ δουλοῦσθαι.

επιχείρησε κάποτε να υποδουλώσει με μία και μόνη επίθεση.

Τότε οὖν ὑμῶν, ὦ Σόλων, τῆς πόλεως ἡ δύναμις

Τότε, λοιπόν, Σόλωνα, η δύναμη της πόλης σας

εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους

σε όλους γενικά τους ανθρώπους

διαφανής ἀρετῇ τὲ καὶ ῥώμῃ ἐγένετο·

υπήρξε ξακουστή για τη γενναιότητα και το σθένος της·

πάντων γὰρ προέστη εὐψυχία

γιατί ξεχώρισε από όλες στη γενναιότητα

καὶ τέχναις ὅσαι κατὰ πόλεμον

και στις πολεμικές τέχνες,

ἐπὶ τοὺς ἐσχάτους ἀφικομένη κινδύνους,

αφού έφτασε στους έσχατους κινδύνους,

καὶ κρατήσασα μὲν τῶν ἐπιόντων τρόπαιον ἔστησε,

και αφού νίκησε τους επιδρομείς, έστησε μνημείο νίκης,

τοὺς δὲ μήπω δεδουλωμένους διεκώλυσε δουλωθῆναι,

και παρεμπόδισε την υποδούλωση όσων δεν είχαν ακόμη υποδουλωθεί

τοὺς δ’ ἄλλους ἀφθόνως ἅπαντας ἠλευθέρωσεν.

και όλους τους άλλους τους ελευθέρωσε χωρίς υστεροβουλία.

Ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ σεισμῶν ἐξαισίων καὶ κατακλυσμῶν γενομένων,

Και αργότερα, αφού έγιναν πολύ δυνατοί σεισμοί και κατακλυσμοί,

ἡ Ἀτλαντίς νῆσος κατὰ τῆς θαλάττης δῦσα ἠφανίσθη·

το νησί της Ατλαντίδας, βυθίστηκε στη θάλασσα και εξαφανίστηκε·

διὸ καὶ νῦν ἄπορον

γι’ αυτό και σήμερα το εκεί πέλαγος

καὶ ἀδιερεύνητον γέγονεν τοὐκεῖ πέλαγος.

είναι αδιάβατο και ανεξερεύνητο.

 

 

Παράλληλα κείμενα

 

Πρώτο παράλληλο κείμενο

 

Στο παρακάτω απόσπασμα ο Στράβων παραθέτει το σχόλιο του Ποσειδωνίου (φιλόσοφος του 2ου/1ου αιώνα π.Χ. από την Απάμεια της Συρίας) σχετικά με την Ατλαντίδα.

 

 

Κείμενο

 

Πρὸς ὃ καὶ τὸ τοῦ Πλάτωνος εὖ παρατίθησιν, ὅτι ἐνδέχεται καὶ μὴ πλάσμα εἶναι τὸ περὶ τῆς νήσου τῆς Ἀτλαντίδος, περὶ ἧς ἐκεῖνος ἱστορῆσαι Σόλωνά φησι πεπυσμένον παρὰ τῶν Αἰγυπτίων ἱερέων, ὡς ὑπάρχουσά ποτε ἀφανισθείη, τὸ μέγεθος οὐκ ἐλάττων ἠπείρου.

 

Στράβων, Γεωγραφικά 2.3.6

 

 

Μετάφραση

 

Σε σχέση μ' αυτό ορθώς παραθέτει και την εκδοχή του Πλάτωνα ότι υπάρχει πιθανότητα να μην είναι πλαστή ιστορία τα σχετικά με το νησί της Ατλαντίδας για την οποία εκείνος λέει ότι ο Σόλωνας αφηγήθηκε αφού την είχε πληροφορηθεί από τους Αιγύπτιους ιερείς ότι, ενώ κάποτε υπήρχε, εξαφανίστηκε στο μέγεθος όχι μικρότερη από ήπειρο.

 

 

 

Δεύτερο παράλληλο κείμενο

 

Στο παρακάτω απόσπασμα γίνεται αναφορά στον πόλεμο που είχε διεξαχθεί πολύ παλιά ανάμεσα σε εκείνους που κατοικούσαν έξω από τις Ηράκλειες στήλες και εκείνους που κατοικούσαν εντός. Στον πόλεμο αυτόν έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο οι βασιλιάδες της νήσου Ατλαντίδας.

 

 

Κείμενο

 

Πάντων δὴ πρῶτον μνησθῶμεν ὅτι τὸ κεφάλαιον ἦν ἐνακισχίλια ἔτη, ἀφ' οὗ γεγονὼς ἐμηνύθη πόλεμος τοῖς θ' ὑπὲρ Ἡρακλείας στήλας ἔξω κατοικοῦσιν καὶ τοῖς ἐντὸς πᾶσιν· ὃν δεῖ νῦν διαπεραίνειν. Τῶν μὲν οὖν ἥδε ἡ πόλις ἄρξασα καὶ πάντα τὸν πόλεμον διαπολεμήσασα ἐλέγετο, τῶν δ' οἱ τῆς Ἀτλαντίδος νήσου βασιλῆς, ἣν δὴ Λιβύης καὶ Ἀσίας μείζω νῆσον οὖσαν ἔφαμεν εἶναί ποτε, νῦν δὲ ὑπὸ σεισμῶν δῦσαν ἄπορον πηλὸν τοῖς ἐνθένδε ἐκπλέουσιν ἐπὶ τὸ πᾶν πέλαγος, ὥστε μηκέτι πορεύεσθαι, κωλυτὴν παρασχεῖν.

 

Πλάτων, Κριτίας 108e-109a

 

 

Μετάφραση

 

Πρώτα απ' όλα βέβαια ας θυμηθούμε ότι πέρασαν συνολικά εννέα χιλιάδες χρόνια από τότε που κηρύχθηκε ο πόλεμος ανάμεσα σε κείνους που κατοικούσαν έξω από τις Ηράκλειες στήλες και σ' όσους κατοικούσαν εντός· τον πόλεμο αυτό πρέπει να τον αφηγηθώ μέχρι το τέλος. Λεγόταν ότι την αρχηγία όσων κατοικούσαν μέσα από τις στήλες μέχρι το τέλος του πολέμου την είχε αυτή εδώ η πόλη (η Αθήνα). ενώ των άλλων αρχηγοί ήταν οι βασιλιάδες της Ατλαντίδας η οποία είπαμε, ήταν κάποτε νησί πιο μεγάλο από τη Λιβύη και την Ασία τώρα όμως, αφού βυθίστηκε μετά από σεισμούς άφησε λάσπη που εμποδίζει αυτούς που αποπλέουν από εδώ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προχωρήσουν προς το ανοιχτό πέλαγος (προς τον ωκεανό).

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in