Γυμνάσιο

Σύνδεση προτάσεων

Η σύνδεση των προτάσεων

Η σύνδεση των προτάσεων μπορεί να γίνει :

  • Με την παράλειψη μιας λέξης που έχει ήδη αναφερθεί : Ο ρόλος του βιβλίου είναι σημαντικός. Αποτελεί…
  • Με την αντικατάσταση μιας λέξης με αντωνυμία :Το αγαπημένο μου άθλημα είναι το βόλεϊ. Αυτό με εκτονώνει.
  • Με την αντικατάσταση μιας λέξης με μια συνώνυμη/υπώνυμη/υπερώνυμη : Αγαπώ το βόλεϊ. Το άθλημα αυτό…
  • Με συνδετικές λέξεις.

 

 

Συνδετικές λέξεις

Αντίθεση

Όμως, αλλά, ενώ, αν και, ωστόσο, αντίθετα, εντούτοις κ.α.

Συμπέρασμα

Λοιπόν, επομένως, ώστε, άρα, συμπερασματικά, με αποτέλεσμα, συνεπώς, συνοψίζοντας κ.α.

Χρόνο

Αρχικά/πρώτα, ύστερα, αργότερα, μετά, πριν, όταν, αφού, στη συνέχεια, κ.α.

Αιτία

Επειδή, εφόσον, γιατί, γι’ αυτό, εξαιτίας, μιας και κ.α.

Απαρίθμηση επιχειρημάτων

Πρώτον, δεύτερον, τρίτον κ.α.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, όπως κ.α.

Προσθήκη

Επίσης, επιπλέον, ακόμη, επιπρόσθετα, ακόμα

Έμφαση

Αξίζει να σημειωθεί, είναι αξιοσημείωτο ότι, θα ήθελα να τονίσω ότι κ.α.

Προϋπόθεση

Εκτός αν, αν με τον όρο ότι , με την προϋπόθεση ότι κ.α.

Διασάφηση

Ειδικότερα, Συγκεκριμένα, Πιο συγκεκριμένα κτλ.

Γενίκευση

Γενικά, κατά κύριο λόγο κ.α.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in