Λύκειο

Διαγώνισμα κεφ. Α 1,2,3,4,5,6

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ

ΟΝΟΜΑ :___________________ΕΠΙΘΕΤΟ:____________________________ΒΑΘΜΟΣ:_______________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :_____________________________

ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α

Α.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων

Ιερή Συμμαχία, φιλελεύθερα κινήματα, Μεγάλη ιδέα, Ανατολικό ζήτημα, Χάτι Χουμαγιούν .

Α.2. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως ΣΩΣΤΕΣ (Σ) ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ (Λ). Το λάθος να το διορθωθεί με το σωστό .

        I.            Η συνθήκη Ειρήνης πραγματοποιήθηκε το 1914 – 1915 ως απόφαση του Συνεδρίου Ειρήνης της Βιέννης .

     II.            Σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης αρκετές ήταν οι διακριτές εθνικές ενότητες .

   III.            Η Βασιλική επανάσταση το 1822 οδήγησε την Ισπανία σε ακυβερνησία , με συνέπεια την επέμβαση των γαλλικών στρατευμάτων .

  IV.            Μέσω των ανατρεπτικών μηνυμάτων των Γάλλων , οι Έλληνες ανέπτυξαν ισχυρό εθνικό κίνημα που οδήγησε στην  Επανάσταση (1821)

     V.            Το ελληνικό εθνικό κίνημα ήταν πολιτικό κίνημα με στόχο την απελευθέρωση του έθνους και την συγκρότηση αντιπροσωπευτικής και ευνομούμενης πολιτείας.

  VI.            Ο Υψηλάντης και οι περί αυτόν Φιλικοί καθώς και οι στρατιωτικοί της περιοχής, με αρχηγό τον Κολοκοτρώνη υποστήριζαν την έμμεση εκλογή αντιπροσώπων από το δημοκρατικό σώμα των  τοπικών ομάδων κάθε περιοχής.

VII.            Το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος (1822) ήταν διακήρυξη και υπόσχεση παρά πραγματικότητα

VIII.            Ο Όθων έφερε μαζί του από την Βαυαρία και τις άλλες γερμανικές χώρες πλήθος συμβούλων, πολιτικών , επιστημόνων , καλλιτεχνών ώστε να οικοδομήσει την νέα χώρα .

   IX.            Ο Κριμαϊκός πόλεμος έγινε τον Μάρτιο του 1853 μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας.

Α.3. 1. Να αναλύσετε τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία καθώς και τον τρόπο που αυτή εξελίχθητε σε Ευρώπη και ΗΠΑ .

2.      Να αναπτύξετε την στρατηγική σημασία των Στενών και να αναφέρετε τις ευρωπαϊκές συνθήκες που συνδέονται με αυτή .

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

Λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο του ιστορικού παραθέματος και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε πότε πραγματοποιήθηκε η κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας και να αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισμό του Χαρίλαου Τρικούπη ως «πρώτου μεγάλου κοινοβουλευτικού άνδρα της χώρας» αξιοποιώντας και το απόσπασμα από το άρθρο του «Τις πταίει;».

 

Το ιστορικό άρθρο του Χαρ. Τρικούπη «Τις πταίει;» (εφ. Καιροί, φ. 29-6-1874) «ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;

Αφ'ότου κατά το 1868 εγκαθίδρύθη η αρχή των κυβερνήσεων της μειοψηφίας, παν νέον βήμα της εξουσίας μαρτυρεί περί του σκοπού εις ον αύτη αποβλέπει αψευδής δε απόδειξις του διενεργούμενου σχεδίου και αι άρτι διεξαχθείσαι βουλευτικοί εκλογαί. [...] Καλούνται εις την εξουσίαν κυβερνήσεις αποκρουσμένοι παρά της πλειοψηφίας του Έθνους, χορηγείται εις αυτάς η διάλυσις της Βουλής και συνάμα παν μέσον επηρεασμού των συνειδήσεων του λαού και νοθεύσεως των εκλογών, και λέγομεν ύστερον ότι πταίει ο λαός διά την τοιαύτην κατάστασιν. Τι δύναται ο λαός κατ' αυτής; Ουδέν άλλο ή να επαναστατήση αλλά τις ο δυνάμενος να κατακρίνη ευλόγως τον λαόν, διότι την επανάστασιν θεωρεί ως έσχατον καταφύγιον, και πριν ή προσέλθη εις αυτήν ζητεί να ίδη εξαντλούμενα όλα τα προληπτικά μέσα; Αν δεν πταίη ο λαός, πταίουν οι πολιτευόμενοι, λέγουσιν οι άλλοι, και η εξαχρείωσις αυτών ευθύνει το Έθνος, αφού ούτοι εις το Έθνος ανήκουσιν. Απαντώμεν ότι η διαγωγή των πολιτευομένων θα ηύθυνε το Έθνος, αν η Ελλάς αυτοδιοικείτο, αλλ' αφού διά της διαστροφής του Συντάγματος και της εικονικάτητος της Βουλής κυβερνάται πράγματι η Ελλάς ως μοναρχία απόλυτος, επόμενον ήτο να καταστώσι και οι πολιτευόμενοι οποίους διαπλάπει αυτούς το νόθον καθεστώς. Όστις των πολιτευομένων δεν ασπάζεται τα γινόμενα ουδέν άλλο δύναται να πράξη ή να παύση πολιτευόμενος, αφού κατά το παρ' ημίν καθεστώς ουδέν υφίσταται δι' αυτού στάδιον εννόμου και εντίμου ενεργείας. Οι πολιτευόμενοι είνε πλάσματα του επικρατούντος εν τη πολιτεία στοιχείου, το δε Έθνος ου μόνον δεν είνε το επικρατούν στοιχείον εν τη πολιτική, αλλ' εικονικήν μόνον έχει μετοχήν εις αυτήν».

«Περί Χ. Τρικούπη»,Ανάλεκτα, τ. Α' (ΙΔ'), Αθήνα 1912, σ. 427-434.

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΣΕΒΗ ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!