Λύκειο

Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος, 6

Καθηγήτρια : Σέβη Δριμαροπούλου

Εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τρεῖς εἰσὶ πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία, διοικοῦνται δ' αἱ μὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων, αἱ δὲ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις. Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ' ἀγνοείτω, ἀλλὰ σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω ὅτι ὅταν εἰσίῃ εἰς δικαστήριον γραφὴν παρανόμων δικάσων, ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μέλλει τὴν ψῆφον φέρειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ παρρησίας. Διόπερ καὶ ὁ νομοθέτης τοῦτο πρῶτον ἔταξεν ἐν τῷ τῶν δικαστῶν ὅρκῳ, "ψηφιοῦμαι κατὰ τοὺς νόμους," ἐκεῖνό γε εὖ εἰδὼς ὅτι ὅταν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει, σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία.

Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος, 6 

 

 

Α1. Να μεταφράσετε το κείμενο .

 

 


Β2. Να κλιθούν τα ουσιαστικά σε ενικό – πληθυντικό


ἄνδρες

πολιτεῖαι

ἀνθρώποις

τυραννὶς

ὀλιγαρχία

δημοκρατία

 αἱ τυραννίδες

τοῖς τρόποις

αἱ πόλεις

τοῖς νόμοις

δικαστήριον

 γραφὴν

τῇ ἡμέρᾳ

τὴν ψῆφον

παρρησίας

 ὁ νομοθέτης

ὅρκῳ


Β3. Να κλιθούν οι τύποι σε όλα τα γένη σε ενικό – πληθυντικό.


Ἀθηναῖοι

 πᾶσιν

τῶν ἐφεστηκότων

 ἕκαστος

τοῦτο

ἐκεῖνό

εἰδὼς

 

 

 

Β4. Να σχηματίσετε τα παραθετικά των παρακάτω τύπων ( στην περίπτωση επιθέτου να κρατήσετε το γένος και τον αριθμό).


σαφῶς

 

Β5. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση .

 

εἰσὶ

διοικοῦνται

ἀγνοείτω

μέλλει

 φέρειν

ἔταξεν

ψηφιοῦμαι

 εἰδὼς

διατηρηθῶσιν

σῴζεται

 

 

Β6. Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση.


εἰσὶ (αορ. β΄, γ΄ εν.)

διοικοῦνται

ἀγνοείτω

μέλλει

 φέρειν (αορ. β΄, β΄ εν.)

ἔταξεν

ψηφιοῦμαι

 εἰδὼς (β΄ εν. αορ. β΄)

διατηρηθῶσιν

σῴζεται

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in