Γυμνάσιο

Γενικές Ασκήσεις 1

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1) Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: λεξικό, απόρρητος, φιλόλογος, πρόλογος, αρχαιολόγος.

 

·        Ο ………………….. μας εξήγησε τα λάθη που είχαμε κάνει στην έκθεση.

·        Τα στρατιωτικά έγγραφα που πήγαν για καταστροφή ήταν …………………. .

·        Για να βρείτε τις σημασίες των λέξεων μπορείτε να ανατρέξετε στα ………………… σας.

·        Στην ανασκαφή εκτός από τους …………………. συμμετείχαν και γεωλόγοι.

·        Θα κάνω έναν μικρό ……………… πριν προχωρήσω στο κυρίως θέμα. 

2) Να τρέψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στον άλλο αριθμό διατηρώντας την πτώση.

·        τῷ πίνακι

·        τόν χάλυβα

·        τῶν βολίδων

·        τοῖς θώραξι

·        τάς θυρίδας

·        τοῦ λιμένος

·        τούς κηφῆνας

·         ὦ κανόνες

 

3) Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: κοσμηματοπώλης, διακόσμηση, κοσμήτορας, κοσμογυρισμένος.

 

·        Την ……………….. του γραφείου του ανέλαβε η γυναίκα του.

·        Είναι ………………….. , έχει  επισκεφτεί πολλές πόλεις του εξωτερικού λόγω της δουλειάς του.

·        Είχε γνωστό …………………., κι έτσι κατάφερε να αγοράσει το δαχτυλίδι σε χαμηλή τιμή.

·        Την εκδήλωση των φοιτητών τίμησε με την παρουσία του και ο ………………. της σχολής.

 

4) Να  γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των παρακάτω  ουσιαστικών και στους δυο αριθμούς: μήτηρ, ῥήτωρ, βέλος.

 

5) Να δηλώσετε το είδος της σύνδεσης των παρακάτω προτάσεων.

 

·        Οἱ μέν νέοι τοῖς τῶν πρεσβυτέρων ἐπαίνοις χαίρουσιν, οἱ δέ γεραίτεροι ταῖς τῶν νέων τιμαῖς ἀγάλλονται.

·        Ὁ κατήγορος πειρᾶται πείθειν ὑμᾶς ὡς οὒκ εἰμι τῶν ἀδυνάτων ἐγώ.

·        Οἱ δέ τῶν Θηβαίων πρέσβεις ἒλεγον ὅτι οὐκ ἐπεσταλμένα σφίσι ταῦτ΄ εἲη.

·        Οἱ νέοι εὐμετάβολοι καί ἁψίκοροι πρός τάς ἐπιθυμίας εἰσί, καί σφόδρα μέν ἐπιθυμοῦσι, ταχέως δέ παύονται.

 

6) Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: καλορίζικος, καλοπέραση, καλοκαιρία, καλοήθης, καλλυντικό.

 

·        Ευτυχώς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είχαμε σύμμαχο την ………………… .

·        ………………….. το καινούριο σας σπίτι!

·        Δεν  αγχώνεται για  τίποτα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η ……………….. του.

·        Ξοδεύει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ……………….. προσώπου.

·        Ευτυχώς οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο όγκος είναι ……………….. .

 

7) Να μεταφέρετε τις παρακάτω φράσεις στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

 

·        τῇ βαθείᾳ πληγῇ

·        τό βαθύ σπήλαιον

·        τοῖς βαθέσι ποταμοῖς

·        τῆς εὐθείας ὁδοῦ

·        τοῦ θρασέος νεανίσκου

 

8) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω ρήματα με τις γραμματικές τους αναγνωρίσεις.

 

             α. πράξωμεν                 1. β΄ πληθ. υποτακτικής ενεστώτα                          

            β. πείσῃ                          2. γ΄ πληθ. υποτακτικής αορίστου                                                

            γ. γυμνάζωμεν              3. γ΄ ενικ. υποτακτικής αορίστου                                                      

            δ. στρατεύσωσι              4. α΄ πληθ. υποτακτικής αορίστου                                                                          

             ε. λύητε                           5. α΄ πληθ. υποτακτικής ενεστώτα                                                 

           στ. λαμβάνῃς                  6. β΄ ενικ. υποτακτικής ενεστώτα 

   

9) Να συμπληρώσετε τους κατάλληλους τύπους υποτακτικής ενεστώτα και αορίστου των ρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση.

 

·        ὑμεῖς (κηρύττω)

·        οὗτος (θύω)

·        ἐγώ (τρίβω)

·        ἡμεῖς (θεραπεύω)

·        σύ (φυλάττω)

·        οὗτοι (γράφω)

 

10) Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: λοχαγός, ξεναγός, αγωγός, νηπιαγωγός, άγημα.

 

·        Στην εκδρομή μας συνόδευε ……………….. που μας έδειχνε τα αξιοθέατα της πόλης.

·        Την εικόνα της Παναγίας ακολουθούσε τιμητικό ……………… του στρατού.

·        Οι στρατιώτες εκτελούσαν με πειθαρχία τις εντολές του ………………….. τους.

·        Η υπερβολική της αγάπη για τα παιδιά την οδήγησε να γίνει ………………… .

·        Το νερό είναι καλός ……………….. του ηλεκτρικού ρεύματος.

 

11) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στη υποτακτική παρακειμένου διατηρώντας το πρόσωπο και τον αριθμό.

 

·        παιδεύουσι

·        γράψωμεν

·        πείθω

·        διώκητε

·        πράττεις

·        ἐρμηνεύῃ

 

12) Στις παρακάτω προτάσεις να αναγνωρίσετε το απρόσωπο ρήμα ή την απρόσωπη έκφραση και να βρείτε το υποκείμενό του.

 

·        Ἒδοξε τοῖς Ἀθηναίοις πρέσβεις πέμψαι εἰς Δελφούς.

·        Δοκεῖ μοι καλῶς λέγεσθαι τά λεγόμενα.

·        Καλόν ἐστι καί τάς ξενικάς ἀρετάς μιμεῖσθαι.

·        Δεινόν ἐστι μάχεσθαι θεῷ καί τύχῃ.

 

13) Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: πιστωτής, απείθεια, αξιόπιστος, εμπιστοσύνη, πιστός.

 

·        Μπορείς να του τα εξομολογηθείς όλα είναι  πρόσωπο ………………….. .

·        Παρά τις αντίξοες συνθήκες παρέμενε ……………… στα ιδανικά του.

·        Δεν έχει χρήματα να ξεπληρώσει τα χρέη του και τώρα τον κυνηγούν οι …………………… του.

·        Ο διοικητής τον τιμώρησε παραδειγματικά για ……………….. .

·        Θεωρείται καλός δημοσιογράφος, γιατί οι πηγές του είναι  ………………… .

 

14) Να συμπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο των επιθέτων που βρίσκονται στην παρένθεση.

 

·        ἂνδρα (νοήμων)

·        ἂνθρώποις (εὐσεβής)

·        ἀλήθειαν (πᾶσα)

·        πόλει (ἀσφαλής)

·        πράγματος (σύνηθες)

·        πάτερ (εὐδαίμων)

 

 

15) Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό.

 

·        τινί

·        τίνος

·        τίνας

·        τίσι

·        τινῶν

 

16) Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις με τις σημασίες τους:

 

Α. άπρακτος              1. αυτός που εισπράττει χρήματα

Β. πολυπράγμων       2. αυτός που δεν κατάφερε τίποτα 

Γ. έμπρακτος             3. ο πολυάσχολος

Δ. εισπράκτορας       4. αυτός που εκδηλώνεται με πράξεις

 

17) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στην ευκτική διατηρώντας το χρόνο το πρόσωπο και τον αριθμό.

 

·        ἒγραψας

·        κελεύωσι

·        γυμνάσομεν

·        ἒπραξα

·        λέλυκε

·        κρύπτετε

·        τετοξεύκατε

 

18) Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους των αντωνυμιών στον άλλο αριθμό.

 

·        οὗτινος

·        αἷστισι

·        ᾧ

·        ἃτινα

·        αἵπερ

·        ἥντινα

·        οἷστισι

·        ἅς

·        ὅς

 

19) Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: φίλαθλος, αντιαθλητικός, συναθλητής, άθλημα, πρωτάθλημα.

·        Ο διαιτητής τον απέβαλε για το ………………… του χτύπημα στον παίχτη της αντίπαλης ομάδας.

·        Το άλμα εις μήκος είναι ολυμπιακό …………………. .

·        Οι ………………. της ομάδας αποθέωσαν τους παίκτες για την κατάκτηση του …………………. .

·        Έχει κερδίσει τον σεβασμό των ………………… του, γιατί αγωνίζεται με θεμιτά μέσα.

 

20) Στις παρακάτω φράσεις να διακρίνετε το άμεσο και το έμμεσο αντικείμενο.

 

·        Διδάσκουσι δέ τούς παῖδας σωφροσύνην.

·        Οἱ ἐν Ἰταλίᾳ Ἕλληνες πολλά δῶρα καί ἀργύριον τῷ Ἀρίονι προσέφερον.

·        Παρέχω σοι χρῆμα ἄφθονον.

·        Ἀναμνήσω ὑμᾶς καί τούς τῶν προγόνων κινδύνους.

 

21) Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις με τις σημασίες τους:

Α. φερέγγυος     1. αυτός που έχει δικαίωμα ψήφου

Β. πολύφερνος   2. αυτός που είναι αξιόπιστος      

Γ. φέρελπις        3. αυτός που έχει μεγάλη προίκα                

Δ. ψηφοφόρος    4. αυτός που εμπνέει ελπίδα                 

 

 

22) Να αναγνωρίσετε το είδος των υπογραμμισμένων μετοχών.

 

·        Μέγα δέ καί εἰς τοῦτο συμβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τούς πρεσβυτέρους πειθομένους τοῖς ἄρχουσιν ἰσχυρῶς.

·        Ταῦτα δέ ποιήσας ὁ Κλεόμβροτος ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Λεύκτροις τῆς Θεσπικῆς.

·        Οἱ Ἀθηναῖοι κατεψηφίσαντο τῶν ναυμαχησάντων στρατηγῶν ὀκτώ ὄντων.

·        Τῶν δέ Ἀθηναίων ἡ βουλή ἐτύγχανεν ἐν ἀκροπόλει καθημένη.

 

23) Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τις μετοχές και να δηλώσετε αν είναι συνημμένες ή απόλυτες.

 

·        Οἱ δέ Λακεδαιμόνιοι  ἀκούσαντες οὐκ ἐποιοῦντο μέν φανεράν ὀργήν τοῖς Ἀθηναίοις.

·        Ἤδη δέ αὐτοῦ ὄντος βιαίου ἤχθοντο οἵ τε ἄλλοι Ἕλληνες.

·         Κρέοντος τοῦ Μενοικέως βασιλεύοντος οὐ μικρά συμφορά κατέσχε Θήβας.

·        Ὁ δέ Κλεόμβροτος ταῦτα ἀκούσας παρεσκευάσατο πρός μάχην.

 

24) Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις με τις σημασίες τους:

 

Α. αιωνόβιος 1. αυτός που ζει χωρίς να γίνεται αντιληπτός     

Β. λαθρόβιος  2. αυτός που ζει πολλά χρόνια            

Γ. βραχύβιος  3. αυτός που ζει και στην ξηρά και στο νερό         

Δ. αμφίβιος    4. αυτός που ζει λίγο

 

25)  Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις με τις σημασίες τους:

Α. αποφεύγω    1. πηγαίνω κάπου για ασφάλεια         

Β. διαφεύγω      2. ξεφεύγω, περνώ απαρατήρητος          

Γ. καταφεύγω   3. επικαλούμαι τη βοήθεια κάποιου               

Δ. προσφεύγω   4. απομακρύνομαι από κάποιον                

 

26) Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στην προστακτική διατηρώντας τον χρόνο το πρόσωπο και τον αριθμό.

 

·        γράψαι

·        πιστεύετε

·        πέμψαιεν

·        κηρύξητε

·        εἲη

·        πεπράχατε

 

27) Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις με τις σημασίες τους:

 

Α. διατελώ           1. πραγματοποιώ

Β. συντελώ           2. φέρνω αποτέλεσμα  

Γ. εκτελώ             3. εξακολουθώ να είμαι  

Δ. τελεσφορώ      4. συμβάλλω  

 

28) Να γράψετε τους τύπους των επιθέτων που ζητούνται στην παρένθεση.

 

·        μέγας (δοτική ενικού)

·        πολύ (γενική πληθυντικού)

·        μεγάλη (αιτιατική ενικού)

·        πολύς (αιτιατική ενικού)

·        πολλή (δοτική πληθυντικού)

·        μέγα (γενική ενικού)

 

29) Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις με τις σημασίες τους:

 

Α. άσιτος         1.λήψη τροφής σε υπερβολική ποσότητα

Β. σιτοδεία       2.νηστικός, που δεν έχει φάει         

Γ. οικόσιτος    3.έλλειψη σιτηρών από καταστροφή σοδειάς                   

Δ. υπερσιτισμός 4.αυτός που μένει και τρέφεται στο σπίτι                   

 

30) Να αναγνωριστούν γραμματικώς οι παρακάτω ρηματικοί τύποι.

 

·        γεγραμμένος ᾖς

·        πέμπηται

·        φυλαξώμεθα

·        πεπραγμέναι ὦσι

·        κομίσωμαι

·        λύησθε

 

31) Να γράψετε τα αντίθετα των παρακάτω λέξεων: έννομος, αυτόνομος, έκνομος, σύννομος.

 

32) Στις παρακάτω φράσεις να βρείτε τους ονοματικούς και τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς.

 

·        Φρουροί τοῦ πατρικοῦ οἲκου ἐσμέν.

·        Τόν μέν διά τήν ἀρετήν ἀθάνατον ἐποίησε.

·        Μετά τοῦτον Θεόπομπος Ἀθηναῖος εἶπεν.

·        Καί ἀφικνοῦνται ἐπί τό ὄρος τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ.

 

33) Να γράψετε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων: φιλόφρων, φρόνιμος, άφρων, φρενήρης.

 

34)   Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στην ευκτική διατηρώντας το πρόσωπο, τον αριθμό τον χρόνο και τη φωνή.

 

·        τρίψωνται

·        θύομαι

·        πεπραγμένοι ἦτε

·        γράψεσθε

 

35) Να αναγνωρίσετε γραμματικώς τους παρακάτω ρηματικούς τύπους.

 

·        πεπεισμένος εἴην

·        στρατοπεδεύσαιο

·        φυλάττοιντο

·        λύσοιτο

·        διώκοισθε

·        ἐσοίμεθα

 

36) Στις παρακάτω φράσεις να βρείτε τους ομοιόπτωτους προσδιορισμούς και να δηλώσετε το είδος τους.

 

·        Λεωτυχίδης μέν ὁ βασιλεύς τῶν Λακεδαιμονίων ἀπεχώρησεν ἐπ’ οἲκου ἒχων τους ξυμμάχους ἀπό Πελοποννήσου.

·        ἢδη γάρ καί ἧκον αὐτῷ οἱ ξυμπρέσβεις, Ἁβρώνιχός τε ὁ Λυσικλέους καί Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου.

·        Καί δι’ αὐτό οὒτε μεγέθει πόλεων ἲσχυον οὒτε τῇ ἂλλῃ παρασκευῇ.

·        Πᾶσα γάρ ἡ Ἑλλάς ἐσιδηροφόρει.

 

37) Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: απαιτητικός, αίτημα, παραίτηση, αίτηση.

 

·        Η υποβολή των ………………… θα γίνεται μέχρι το τέλος του μήνα.

·        Πρέπει να προετοιμαστείς πολύ καλά γιατί η δουλειά αυτή είναι πολύ ………………. .

·        Τα ……………… των απεργών δεν έγιναν αποδεκτά.

·        Μετά το σκάνδαλο ο υπουργός υπέβαλε την ……………….. του.

 

 

38) Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται στην παρένθεση.

 

·        λύομαι (β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα)

·        πείθομαι (β΄ ενικό προστακτικής παρακειμένου)

·        παύομαι (γ΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου)

·        μάχομαι (β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα)

·        τρέπομαι ( β΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου)

 

39) Στις παρακάτω φράσεις να βρείτε τους ετερόπτωτους προσδιορισμούς και να τους χαρακτηρίσετε.

 

·        ὀλίγαι δέ περιῆσαν, ἐν αἷς ἐσκήνωσαν αὐτοί οἱ δυνατοί τῶν Περσῶν.

·        Οἱ δέ ἀκούοντες ἐπείθοντο μέν τῷ Θεμιστοκλεῖ διά φιλίαν αὐτοῦ.

·        Ὁ γάρ περίβολος τῆς πόλεως ἐξήχθη πανταχῇ μείζων.

·        τῶν μετρίων ταπεινότερος ἦν.

 

40) Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις με τις σημασίες τους:

 

Α. άνυδρος         1.αυτός που ζει στο νερό    

Β. υδρόβιος         2.αυτός που έχει ή μεταφέρει νερό          

Γ. υδροφόρος      3.αυτός που αγαπά το νερό         

Δ.  φίλυδρος       4.αυτός που δεν έχει νερό        

 

41) Στις παρακάτω φράσεις να βρείτε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς και τί δηλώνουν.

 

·        Οἱ Θηβαῖοι εὐθύς μετά τήν μάχην ἒπεμπον εἰς Ἀθήνας ἂγγελον.

·        Ὁ δέ Κλεόμβροτος ταῦτα ἀκούσας παρεσκευάσατο πρός μάχην.

·        Καί διά τοῦτο ἠπείγοντο κινοῦντες πάντα ὁμοίως.

 

42) Να γράψετε  αντίθετα των παρακάτω λέξεων: ένδοξος, παράδοξος, δόκιμος, ετερόδοξος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1) φιλόλογος, απόρρητα, λεξικά, αρχαιολόγους, πρόλογο

 

2) τοῖς πίναξι

τούς χάλυβας

τῆς βολίδος

τῷ θώρακι

τήν θυρίδα

τῶν λιμένων

τόν κηφῆνα

ὦ κανών

 

3) διακόσμηση, κοσμογυρισμένος, κοσμηματοπώλης, κοσμήτορας

 

4) τῆς μητρός              τῶν μητέρων

τῇ μητρί                  ταῖς μητράσι

τήν μητέρα             τάς μητέρας

 

τοῦ ῥήτορος             τῶν ῥητόρων

τῷ ῥήτορι                 τοῖς ῥήτορσι

τον ῥήτορα               τούς ῥήτορας

 

τοῦ βέλους               τῶν βελῶν

τῷ βέλει                    τοῖς βέλεσι

τό βέλος                    τά βέλη

 

5) παρατακτική σύνδεση

υποτακτική σύνδεση

υποτακτική σύνδεση

παρατακτική σύνδεση

 

6) καλοκαιρία, καλορίζικο, καλοπέραση, καλλυντικά, καλοήθης.

 

7) ταῖς βαθείαις πληγαῖς

τά βαθέα σπήλαια

τῷ βαθεῖ ποταμῷ

τῶν εὐθειῶν ὁδῶν

τῶν θρασέων νεανίσκων

 

8) α – 4

β – 3

γ – 5

δ – 2

ε – 1

στ – 6

 

9) κηρύττητε, κηρύξητε

θύῃ, θύσῃ

τρίβω, τρίψω

θεραπεύωμεν, θεραπεύσωμεν

φυλάττῃς, φυλάξῃς

γράφωσι, γράψωσι

 

10) ξεναγός, άγημα, λοχαγός, νηπιαγωγός, αγωγός.

 

11) πεπαιδευκότες ὦσι

γεγραφότες ὦμεν

πεπεικώς ὦ

δεδιωχότες ἦτε

πεπραχώς ᾖς

ἑρμηνευκώς ᾖ

 

12) απρ. ρήμα: ἒδοξε, υποκ: πέμψαι

απρ. ρήμα: δοκεῖ, υποκ: λέγεσθαι

απρ. έκφραση: καλόν ἐστι, υποκ: μιμεῖσθαι

απρ. έκφραση: δεινόν ἐστι, υποκ: μάχεσθαι

 

13) εμπιστοσύνης, πιστός, πιστωτές, απείθεια, αξιόπιστες.

 

14) νοήμονα

εὐσεβέσι

πᾶσαν

ἀσφαλεῖ

συνήθους

εὒδαιμον

 

15) τισί

τίνων

τίνα

τίνι

τινός

16) Α – 2

Β – 3

Γ – 4

Δ - 1

 

17) γράψαις

κελεύοιεν

γυμνάσοιμεν

πράξαιμι

λελυκώς εἴη

κρύπτοιτε

τετοξευκότες εἴητε/εἶτε

 

18) ὧντινων

ᾗτινι

οἷς

ὅ,τι

ἥπερ

ἅστινας

ᾧτινι

ἥν

οἵ

 

19) αντιαθλητικό, άθλημα, φίλαθλοι, πρωταθλήματος, συναθλητών.

 

20) άμεσο: τούς παῖδας, έμμεσο: σωφροσύνην

άμεσα: δῶρα, ἀργύριον, έμμεσο τῷ Ἀρίονι

άμεσο: χρῆμα, έμμεσο: σοι

άμεσο: ὑμᾶς, έμμεσο: τούς κινδύνους

 

21) Α – 2, Β – 3, Γ – 4, Δ – 1.

 

22) κατηγορηματική

χρονική

επιθετική

κατηγορηματική

 

23) μετοχή: ἀκούσαντες, συνημμένη

μετοχή: ὄντος, απόλυτη

μετοχή: βασιλεύοντος, απόλυτη

μετοχή: ἀκούσας, συνημμένη

 

24) Α – 2, Β – 1, Γ – 4, Δ – 3

25) Α – 4, Β – 2, Γ – 1, Δ - 3

 

26) γραψάτω

πιστεύετε

πεμψάντων/πεμψάτωσαν

κηρύξατε

ἔστω

πεπραχότες ἔστε

 

27) Α – 3, Β – 4, Γ – 1, Δ - 2

 

28) μεγάλῳ

πολλῶν

μεγάλην

πολύν

πολλαῖς

μεγάλου

 

29) Α – 2, Β – 3, Γ – 4, Δ – 1

 

 

30) υποτακτική παρακειμένου, β΄ ενικό, μέση φωνή

υποτακτική ενεστώτα, γ΄ ενικό, μέση φωνή

υποτακτική αορίστου, α΄ πληθυντικό, μέση φωνή

υποτακτική παρακειμένου, γ΄ πληθυντικό, μέση φωνή

υποτακτική αορίστου, α΄ ενικό, μέση φωνή

υποτακτική ενεστώτα, β΄πληθυντικό, μέση φωνή

 

31) παράνομος, υποτελής, νόμιμος, παράνομος

 

32) τοῦ πατρικοῦ: ονοματικός

διά τήν ἀρετήν: επιρρηματικός

μετά τοῦτον: επιρρηματικός, Ἀθηναῖος: ονοματικός

ἐπί τό ὄρος, ἡμέρᾳ: επιρρηματικοί, πέμπτῃ: ονοματικός

 

33) ευγενικός, συνετός, ανόητος, έξαλλος

 

34) τρίψαιντο

θυοίμην

πεπραγμένοι εἴητε/εἶτε

γράψοισθε

 

35) ευκτική παρακειμένου, α΄ ενικό, μέση φωνή

ευκτική αορίστου, β΄ ενικό, μέση φωνή 

ευκτική ενεστώτα, γ΄ πληθυντικό, μέση φωνή

ευκτική μέλλοντα, γ΄ ενικό, μέση φωνή

ευκτική ενεστώτα, β΄ πληθυντικό, μέση φωνή

ευκτική μέλλοντα, α΄ πληθυντικό, μέση φωνή

 

36) ὁ βασιλεύς: παράθεση στο Λεωτυχίδης

Ἀβρώνιχός, Ἀριστείδης: επεξηγήσεις στο ξυμπρέσβεις

ἄλλῃ: επιθετικός προσδιορισμός στο παρασκευῇ

πᾶσα: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο Ἑλλάς

 

37) αιτήσεων, απαιτητική, αιτήματα, παραίτηση

 

38) λύου

πέπεισο

παυσάσθων/παυσάσθωσαν

μάχεσθε

τρέψασθε

 

39) τῶν Περσῶν: γενική διαιρετική

αὐτοῦ: γενική αντικειμενική

τῆς πόλεως: γενική κτητική

τῶν μετρίων: γενική συγκριτική

 

40) Α – 4, Β – 1, Γ – 2, Δ - 3

 

41) μετά τήν μάχην: χρόνο

εἰς Ἀθήνας: τόπο

πρός μάχην: σκοπό

διά τοῦτο: αιτία

 

42) άδοξος, συνήθης, αδόκιμος, ομόδοξος

 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in