Λύκειο

ΤΡΙΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΡΙΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΣΕΒΗ ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΌΝΟΜΑ : _____________ΕΠΙΘΕΤΟ :________________________ ΒΑΘΜΟΣ :____________________

ΘΕΜΑΤΑ

 Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν. Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ’ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ’ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰγῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας. (Ξεν. 2,2. 18-21)


 1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα «Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην…. μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν.»
 2. Γιατί ζήτησε ο Θηραμένης να σταλεί ως πρεσβευτής στους Λακεδαιμονίους; Γιατί άργησε να επιστρέψει από την αποστολή;
 3. Ποιους όρους έθεσαν οι Λακεδαιμόνιοι;
 4. Σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο και τι γνώσεις σας α. να καταγράψετε τις κατηγορίες που εξαπέλυσαν κατά των Αθηναίων οι Σπαρτιάτες και οι σύμμαχοί τους β. πώς φέρθηκε ο Λύσανδρος στο Φιλοκλή και πως σχολιάζετε εσείς αυτή την συμπεριφορά ;

 

Στο μεταξύ ο Λύσανδρος οδήγησε τα πλοία, τους αιχμαλώτους (ανάμεσα σ' αυτούς ήταν ο Φιλοκλής, ο Αδείμαντος κι άλλοι στρατηγοί) και τ' άλλα λάφυρα στη Λάμψακο. Την ίδια μέρα της νίκης του εξάλλου έστειλε τον Θεόπομπο τον Μιλήσιο, τον κουρσάρο, ν' αναγγείλει τα γεγονότα στη Λακεδαίμονα· αυτός έφτασε εκεί τη μεθεπόμενη μέρα κι έδωσε αναφορά. Έπειτα ο Λύσανδρος συγκέντρωσε τους συμμάχους και τους είπε να συσκεφθούν για την τύχη των αιχμαλώτων. Τότε κατηγορήθηκαν για πολλά οι Αθηναίοι: για εγκλήματα που είχαν κάνει και γι' άλλα που είχε ψηφίσει η Συνέλευσή τους να κάνουν αν κέρδιζαν τη ναυμαχία ― να κόψουν το δεξί χέρι σ' όλους τους αιχμαλώτους. Τους κατηγόρησαν κι ότι είχαν ρίξει στη θάλασσα ολόκληρο το πλήρωμα των πολεμικών που 'χαν πέσει στα χέρια τους, ενός ανδριώτικου κι ενός κορινθιακού· ο Φιλοκλής ήταν ο Αθηναίος στρατηγός που τους εξόντωσε. Ειπώθηκαν κι άλλα πολλά, κι αποφασίστηκε να εκτελέσουν όσους αιχμαλώτους ήταν Αθηναίοι εκτός από τον Αδείμαντο (αυτός μονάχος, στη Συνέλευση, είχε εναντιωθεί στο κόψιμο των χεριών ― μερικοί μάλιστα τον κατηγόρησαν ότι προδίδει τον στόλο).

Ο Λύσανδρος ρώτησε πρώτο τον Φιλοκλή ποια τιμωρία του άξιζε ―αυτού, που πρώτος παραβίασε τους νόμους του πολέμου ανάμεσα στους Έλληνες― και κατόπιν τον έσφαξε. (Ξεν. 2.1. 16-32 )

 

 1. Ποια ήταν τα πρότυπα του Ξενοφώντα και ποια είναι η χρονολογική και ειδολογική κατάταξη της συγγραφικής του παραγωγής ;

 

 1. Στα ακόλουθα ουσιαστικά να γραφούν οι πτώσεις που ζητούνται :

Ἀριστοτέλην àκλητική ενικού

οἱ ἔφοροι à κλητική ενικού

εἰρήνην à δοτική πληθυντικού

πρέσβεις à αιτιατική πληθυντικού

 1. Να συμπληρωθούν οι προτάσεις με τον τύπο πουυ ζητείται στην παρένθεση.

1. Οὐδεὶς ………………(σοφός, υπερθ.) εἰμή ὁ θεός.
2. Οἱ ὀφθαλμοὶ  ……………….(ἀψευδής, συγκρ.) μάρτυρες τῶν ὤτων.
3. …………. (δεινός, υπερθ.) ἐστι τοὺς ……………… (κακός, συγκρ.) τῶν ………………….(ἀγαθός, συγκρ.) ἄρχειν.
4. Τὸ φυλάξαι τὰ ἀγαθὰ ………………………….. (χαλεπός, συγκρ.) τοῦ κτήσασθαί ἐστι.
5. Ὁ ἄδικος βίος ἐστι …………….(κακός, υπερθ.) βίος.
6. Οὐδεμία ἀνθρωπίνη ἡδονὴ τοῦ θείου ………….( ἐγγύς, συγκρ.) δοκεῖ εἶναι ἢ ἡ περὶ τὰς τιμὰς εὐφροσύνη.

 

 1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται .

ἀντέλεγον : β’πρόσωπο προστακτικής ενεργητικής φωνής αορίστου β’.

ἐποίησαν : γ’ ενικό ευκτικής μέσης φωνής , ενεστώτα .

γενομένοις : μετοχή παρακειμένου, θηλυκό ,  στη φωνή που βρίσκεται , στην αιτιατική ενικού .

ἔπεμψεν : α’ πληθυντικό παρακειμένου ενεργητικής φωνής οριστικής .

ἐκέλευον : απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής .  Τέλος φόρμας

 

 

 1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους όρους του κειμένου .

ἀγγελοῦντα,  ἄλλων , ὄντα,  αὐτούς, ἐκκλησίαν  αὐτὸν , εἰς τὰς Ἀθήνας.

 1. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε συντακτικώς όλες τις προτάσεις (κύριες και δευτερεύουσες) στο παρακάτω απόσπασμα του κειμένου .

«Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς.»

 1. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης µε την οµόρριζή της στη Β΄ στήλη. ∆ύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν.

 

Α΄ ΣΤΗΛΗ                                                                                         

 1. ἔπεµψεν
 2. ἐξαιρεῖν
 3. καθέντας
 4. εἰργασµένην
 5. γῆν

  Β΄ ΣΤΗΛΗ

  α) κάθετος

  β) ανεργία

  γ) γαιοκτήμονας

  δ) έπαρση

  ε) παράδοση

  στ) παραπεμπτικό

  ζ) αιρετικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Β΄ ΣΤΗΛΗ

α) κάθετος

β) ανεργία

γ) γαιοκτήμονας

δ) έπαρση

ε) παράδοση

στ) παραπεμπτικό

ζ) αιρετικός

Καλή επιτυχία !

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in