Γυμνάσιο

Μετοχές

Αναγνωρίζω τις μετοχές και βρίσκω τα υποκείμενα τους

1.     Κρινόμενοι οὗτοι ἔν τῷ δικαστηρίῳ, ῥαδίως ἂν ἐσώθησαν.

2.     Ἐτιμωρήθη ὁ τολμήσας ἀδικῆσαι ἐμέ.

3.     Αἱ πόλεις ἐλεύθεραι βουλόμεναι εἶναι οὐκ ἐδέχοντο τόν Τισσαφέρνην.

4.     Ἀθηναῖοι ἐπυνθάνοντο τήν Παλλήνην οὗσαν ἀτείχιστον.

5.     Εἱς τό βουλευτήριον εἰσῆλθον κριθησόμενοι.

6.     Τῶν Ἀθηναίων στασιαζόντων ἡ ξυμφορά ἐπεγεγένητο.

7.     Οἶδα ἐνίους πολίτας χρηστούς ὂντας και προθύμους.

8.     Εἶδον τούς ἐναντίους παρασκευαζομένους ὡς ἐς μάχην.

9.     Ταῦτα δέ ποιήσαντες ἐς τάς Ἀθήνας ἐπεμπον ἂγγελον.

10.                        Κῦρος ἃτε φιλόκαλος καί φιλότιμος ὢν ἤδετο τῇ στολῇ.

11.                        Φοβούμενοι τήν ὁδόν ὃμως συνηκολούθησαν.

12.                        Καλλικρατίδας παρεσκευάζετο ὠς ἀπαντησόμενος τοῖς πολεμίοις.

13.                        Πῶς νῆσον οἰκούnτων ταῦτ' ἂν ἐγίγνετο;

 

Αναγνωρίζω ποια μετοχή είναι συνημμένη και ποια απόλυτη

1.     Ἤκε (= είχε έρθει) φέρων χρήματα πολλά.

2.     Κελεύοντος τοῦ κήρυκος ἐσιώπησαν.

3.     Οἱ στρατηγοί μεταλαβόντες τοῦ χρυσίου πρόθυμοι ῆσαν εἱς τόν πόλεμον.

4.     Οἱ στρατιῶται ἀνεχώρησαν οὐδέν ἀδικήσαντες.

5.     Λελυμένων τῶν σπονδῶν (= επειδή παραβιάστηκε η συμφωνία ανακωχής) οἱ Άθηναῖοι παρεσκευάζοντο ὠς πολεμήσοντες.

 

Αναγνωρίζω τις μετοχές και γράφω αν είναι συνημμένη ή απόλυτη

 

·        Τριήρεις ἤκουε περιπλέουσας ἀπ’ Ἰωνίας εἰσ Κιλικίαν.

·        Θεμιστοκλής ὁ τήν  Ἐλλάδα ἐλευθερώσας ἄριστος ἦν.

·        Οὐ δυνάμενοι τούτων τυχεῖν ἐστράτευσαν ἐπ’ αὐτούς.

·        Ἐξέλθων ὁ θυρωρός εἶπεν.

·        Οὐ νομοθετήσοντες περί αὐτῶν ἥκετε.

·        Ὀλίγοι ὂντες πολλούς ἐνίκησαν.

·        Ταῦτα ποιοῦντες τά δίκαια ψηφιεῖσθε.

·        Στρατιάν πολλήν ἦγε ὡς βοηθήσων βασιλεῖ.

·        Κατηγοροῦσι τινες ὑμῶν ὡς ὀρθῶς βουλευομένων.

·        Ἡναγκάζοντο φεύγοντες ἃμα μάχεσθαι.

·        Κῦρος συλλέξας τό στράτευμα ἐπολιόρκει Μίλητον.

·        Δίκαια δράσας συμμάχους τούς θεούς ἔξεις.

·        Δερκυλίδας ἀφίκετο ἄρξον.

·        Ἒπλεον πολεμήσοντες.

·        Τῶν εὑτηχούντων πολλοί εἰσί οἱ φίλοι.

·        Λάρισαν  τήν Αἰγυπτίαν καλουμένην ἐπολιόρκει Θίβρων.

·        Ἒπαυσαν τους Ἒλληνας φοβουμένους πλῆθος νεῶν.

·        Κῦρος δῆλος ἦν ἀνιωμένος.

·        Διά τι γιγνώσκων ὀ ἄνθρωπος τά κακά ὂτι κακά ἐστίν, ὃμως αὑτά ποιεῖ?

·        Ἡ πόλις ἡμῶν ἀγωνιζομένη περί πρωτείων και τιμῆσ και δόξης κινδυνεύουσα πάντα τόν αἰῶνα διατετέλεκε.

·        Και ἃτε θεωμένων τῶν ἐταίρων πολλή φιλονικία ἐγίγνετο.

·        Ἀριστῶντι τῷ Ξενοφῶντι προσέτρεχον δύο νεανίσκοι.

·        Ὁ δε καίπερ πολλά τραύματα ἒχων ὃμως οὑκ ἐπελάθετο τοῦ θείου.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in