Λύκειο

Ασκήσεις γραμματικής 4

§  ΑΣΚΗΣΗ 1Να σχηματιστούν οι τύποι που ζητούνται: 

·        ἀλλάττω: β΄ενικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής: 

·        πέμπω: γ΄ πληθυντικό προστακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

·        ἀποκρύπτω: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου μέσης φωνής 

·        ἐκλείπω: γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού μέσης φωνής 

·        συμπράττω: β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

·        συνταράσσω: γ΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου μέσης φωνής 

·        γράφω: β΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής 

·        βλάπτω: γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου μέσης φωνής 

·        ἁθροίζω: β΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου ενεργητικής φωνής 

·        αἰσθάνομαι: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού μέσης φωνής 

·        ἐγκωμιάζω: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής 

·        γνωρίζω: γ΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου μέσης φωνής 

·        στρατηγῶ: β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

·        ἀκούω: απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

·        παρανομῶ: β΄ ενικό ευκτικής αορίστου ενεργητικής φωνής 

·        ἐλπίζω: γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής 

·        ἱδρύω: β΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου μέσης φωνής 

·        εὐχομαι: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού μέσης φωνής 

·        πείθω: γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου μέσης φωνής 

·        σῴζω: γ΄ ενικό ευκτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 2Στον παρακάτω πίνακα να αντικαταστήσετε τους τύπους της οριστικής στην υποτακτική και τους τύπους της υποτακτικής στην οριστική.

Οριστική

Υποτακτική

φυλάττεις

 

ἤλλαξαν

 

ἐρρίψατε

 

ἐσμέν

 

ἔπραξα

 
 

κηρύξωμεν

 

δικάζητε

 

εὑρίσκωμεν

 

λανθάνωσιν

 

ἦτε


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 3


Συμπληρώστε τα κενά με τους κατάλληλους ρηματικούς τύπους, όπως ζητούνται στις παρενθέσεις.

α) Ἐὰν τὸν ἀγρὸν ........... (σκάπτω, β΄ πληθ. υποτ. αορ), θησαυρὸν ........... (εὑρίσκω, β΄ πληθ. οριστ. μέλλ.).

β) Οὐ πάντα ἐλεύθεροι ........... (εἰμί, γ΄ πληθ. οριστ. ενεστ.) οἱ Ἕλληνες∙ ........... (εἰμί, γ΄εν. οριστ. ενεστ.) γὰρ αὐτοῖς δεσπότης νόμος.

γ) Οἰ ἄφρονες, κἂν μὴ κακῶς ........... (πράττω, γ΄πληθ. υποτ. ενεστ), ταράττονται.

δ) Ἐκ τοῦ λιμένος πρὸς τὸ πέλαγος τὰ πλοῖα ........... (ἀνάγονται, γ΄πληθ. οριστ. παρατ.)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  ΑΣΚΗΣΗ 4Να σχηματίσετε τον μέλλοντα και τον αόριστο της οριστικής των παρακάτω ρημάτων (φωνηεντόληκτα, ουρανικόληκτα, χειλικόληκτα, οδοντικόληκτα)

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΘΕΜΑ

ΜΕΛΛΩΝ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

κελεύω

θ. κελευ-

   

διώκω

θ. διώκ-

   

φυλάττω

θ. φυλάκ-

   

ἀλλάττω

θ. αλλάγ-

   

βλάπτω

θ. βλάβ-

   

γράφω

θ. γράφ-

   

πέμπω

θ. πέμπ-

   

πείθω

θ. πείθ-

   

πίπτω

θ. πίπτ-

   

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in