Γυμνάσιο

Διαγώνισμα στις ενότητες 1-4

1ο Επαναληπτικό
Διαγώνισμα

 

Γ Γυμνασίου

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Όνομα :__________________________

Επἰθετο :__________________________

Ημερομηνία : ________________________

Διάρκεια εξέτασης : 1 ώρα αυστηρά

Να απαντηθούν ΟΛΑ τα θέματα .

Άσκηση 1

Να
σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της ν.ε. με α' συνθετικό το επίθετο ταχύς, ώστε να
αποδώσετε τη σημασία των παρακάτω φράσεων:

1. αυτός που πλέει με μεγάλη ταχύτητα........................

2. η γρήγορη αποστολή δεμάτων, εμπορευμάτων...........

3. η πληρωμή λογαριασμών μέσω του Ταχυδρομείου.........

4. η παθολογική επιτάχυνση των παλμών της
καρδιάς.............

Άσκηση 2

Α. ο τύραννος, τά κτήματα: να γραφεί η γενική και η
δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού.

Β. ἀνιᾷ: να γραφεί το α΄ενικό πρόσωπο ευκτικής
ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται ο ρηματικός τύπος.

λυπεῖται: να γραφεί το β΄ενικό πρόσωπο οριστικής
παρατατικού στη μέση φωνή.   

Άσκηση 3

Στις
παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα επίθετα με βάση τα δεδομένα της παρένθεσης

α)Της αρετης ουδέν κτημα........................ ουδέ ........................

εστίν(σεμνός\βέβαιος, συγκριτικός βαθμός)

β)Ειρήνη ανθρώποις .............................. εστίν (προσφιλής,
υπερθετικός

βαθμός)

γ) Το φυλάξαι τ'αγαθά .............................. του κτήσασθαί εστίν
(χαλεπός,

συγκριτικός βαθμός)

δ) Αγησίλαος....................... φίλοις ών εχθροις......................... ην

(πραος\φοβερός, υπερθετικός βαθμός)

ε)Ευριπίδης εστί ..................... Σοφοκλέους(νέος,
συγκριτικός βαθμός)

στ)Άνθρωπός εστιν................. των άλλων όντων (σοφός,
συγκριτικός βαθμός)

Άσκηση 4

Να
βρείτε και να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων του παρακάτω
κειμένου

Εἰ δέ σύ οἴει ὡς πλείω ἔχων τῶν ἰδιωτῶν κτήματα ὁ
τύρρανος δία τοῦτο καί πλείω ἀπ'αὑτῶν εὐφραίνεται. Οὐδέ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὦ
Σιμωνίδῃ, ὥσπερ οἱ ἀθληταί οὐχ ὅταν τῶν ἰδιωτῶν γένωνται κρείττονες, τοῦτ'αὐτούς
εὐφραίνει, ἀλλ'ὅταν τῶν ἀνταγωνιστῶν ἥττους, τοῦτ'αὑτούς ἀνιᾷ, οὕτω καί ὁ
τύραννος οὐχ ὅταν τῶν ἰδιωτῶν πλείω φαίνηται ἔχων, τοτ'εὐφραίνεται, ἀλλ'ὅταν ἑτέρων
τυράννων ἐλάττω ἔχῃ, τούτῳ λυπεῖται. Τούτους γάρ ἀνταγωνιστάς ἡγεῖται αὑτῷ του
πλούτου εἶναι. Οὐδέ γε θάττονι γίγνεται τῳ τυράννῳ ἡ τῳ ἰδιώτῃ ὧν ἐπιθυμεῖ.  Ὁ μέν γάρ ἰδιώτης οἰκίας ἡ ἀγροῦ ἡ οἰκέτου ἐπιθυμεῖ,
ὁ δέ τύραννος ἡ πόλεων ἡ χώρας πολλῆς ἡ λιμένων ἡ ἀκροπόλεων ἰσχυρῶν...Ἀλλά
μέντοι καί πένητας ὄψει οὐχ οὕτως ὀλίγους τῶν ἰδιωτῶν ὡς πολλούς τῶν τυράννων..

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in