Γυμνάσιο

Ενότητα 9

Ασκήσεις Β Γυμνασίου

Ενότητα 9, Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις 5.6.7-8(διασκευή)

Α. Γραμματική

Άσκηση 1 Να κλιθούν τα ουσιαστικά σε ενικό πληθυντικό: Ὀλυμπίαν, ὁδὀν, ὂρος, πἐτραις, γυναῖκας, ἀγῶνα, ἡμέραις, ἀνδρός, γυμναστῆ, υἱον, ἒρυμα, ἀδελφοῖς, αἰδῶ, νῖκαι, νόμον,

Άσκηση 2 Να κλιθούν οι αντωνυμίες σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη:  τούτου, σφίσιν, οὐδεμίαν, αὓτη, ὧ.

Άσκηση 3  Να κλιθούν και σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη τα επίθετα: ὑψηλαῖς, ἀπότομον, μόνην, πάντα, ἀζήμιον, γυμνούς.

Άσκηση 4 Να κλιθούν οι μετοχές σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη : καλούμενον, ἀπειρημέναις, προαποθανόντος, ἐξεικάσασα, μαχούμενον, ἀπειλημμένους, νέμοντες,

Άσκηση 5 Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται: ἒστιν, ἀπειρημέναις, λέγουσιν, ἢγαγε, μαχούμενον, ἒχουσιν, ἀπειλημμένους, εἲη, διαβᾶσαι

Άσκηση 6 Να γίνουν οι εγκλιτικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται: ἒστιν, λέγουσιν, ἒχουσιν,

Β. Σύνταξη

Άσκηση 1

Να εντοπισθούν και να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου (*είδος, εισαγωγή, εκφορά , προσδιορισμός – συντακτική λειτουργία )

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in