Γυμνάσιο

Διαγώνισμα 3-6

ΣΕΒΑΣΤΗ

ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ:__________________________________

ΕΠΙΘΕΤΟ:_____________________________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:______________________________

ΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ   3-6

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἤν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα, […] μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν οἰκήσομεν, ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς, […] καθ’ ἑκάστην δὲ τὴν ἡμέραν πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν, […]καὶ ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις ἐπιχειροῦντες αἳ νῦν διὰ τὸν πόλεμον ἐκλελοίπασιν. Ὀψόμεθα δὲ τὴν πόλιν διπλασίας μὲν ἢ νῦν τὰς προσόδους λαμβάνουσαν, μεστὴν δὲ γιγνομένην ἐμπόρων καὶ ξένων καὶ μετοίκων, ὧν νῦν ἐρήμη καθέστηκεν. Τὸ δὲ μέγιστον∙ συμμάχους ἕξομεν ἅπαντας ἀνθρώπους, οὐ βεβιασμένους, ἀλλὰ πεπεισμένους. […]Ταῦτά τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι παρεισαγαγεῖν οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ συλλήβδην τὸ τῶν βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν, ἥτις αὐτοῖς παρέπεται διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν.

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφραστεί το αρχαίο κείμενο στην νέα ελληνική .

2. α. «συμμάχους ἕξομεν ἅπαντας ἀνθρώπους, οὐ βεβιασμένους,  ἀλλά πεπεισμένους»: Πώς συμβάλλει η ελεύθερη βούληση στο σχηματισμό και στη λειτουργία μιας συμμαχίας, σύμφωνα με τον Ισοκράτη;

   β. Τι ήθελαν οι Αρκάδες καθιερώνοντας την καλλιέργεια της μουσικής και του τραγουδιού ;

3.  α. Να βρείτε τη σημασία των επιθέτων σε -τός και -τέος που συναντήσατε στον παρακάτω πίνακα::

 

βατός:

θαυμαστός:

επαινετός:

απτός:

εισακτέος:

 β. Να βρείτε ένα ομόρριζο για την κάθε λέξη:  γιγνομένην,  λαμβάνουσαν, βεβιασμένους

4. Να βρείτε σε ποιο ρήμα ανήκει κάθε ρηματικός τύπος του αορίστου β’:

α. ᾔσθοντο                                      β. ἔπεσε                                     γ. ἐγένετο

παράβαλε                                            τυχεῖν                                        πάθε

λαβέ                                                    μαθών                                       ἔδραμε

ἁμάρτοι                                               εὑρεῖν                                       βαλέσθαι

5. ἐκλελοίπασιν (αόριστος εγκλιτική αντικατάσταση γ ενικό)

θεωροῦντες (ενεστώτας εγκλιτική αντικατάσταση γ ενικό)

λαμβάνουσαν ( αόριστος εγκλιτική αντικατάσταση β ενικό )

δηλοῡμαι ( γ ενικό εγκλιτική αντικατάσταση )

τιμῶ ( απαρέμφατο και μετοχή ενεστώτα ενεργητικής και μέσης )

6. Να γραφεί η πτώση του αντίθετου αριθμού

πόλεμον, ἀπαλλαγέντες, αὐτοῖς, περιέχοντος ( δοτική πληθυντικού )

7. Να γραφούν τα παραθετικά των επιθέτων και τα αντίστοιχα επιρρήματά τους

ἐρήμη, σκληρόν, μεστὴν, μέγιστον.

8.  α. Να γραφεί ο συντακτικός ρόλος των υπογραμμισμένων λέξεων .

     β. Ν α βρείτε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου .

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!