Γυμνάσιο

Ειδικές προτάσεις

1.       Να βρείτε τις δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις:

 

1.Οἱ Ἀθηναίων ξύμμαχοι λέγουσιν ὅτι αἱ σπονδαί ἔσονται κοιναί.

2.     Λέγει ὁ κατήγορος ὡς ὑβριστής εἰμι.

3.     Ἐλέγετο δέ καί τοῦτο, ὅτι αἱ νῆες τριακόσιοι ἤσαν.

4.     Ἡράκλειτος λέγει ὅτι πάντα ρεῖ καί οὐδέν μένει.

5.     Κλέανδρος εἶπεν ὅτι Δέξιππον οὐκ ἐπαινοίη.

6.     Ἠγγέλθη αἰτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφεστηκε.

7.     Οὐ τοῦτο λέγω, ὡς οὐ δεῖ ἰέναι ἐπί τούς πολεμίους.

8.     Πελοπίδας ἔλεγεν ὅτι μόνοι τῶν Ἐλλήνων βασιλεῖ συνεμάχοντο ἐν Πλαταιαῖς καί ὠς Λακεδαιμόνιοι διά τοῦτο πολεμήσειεν αὐτοῖς.

9.     Τοῦτο ὑμᾶς δεῖ μαθεῖν, ὃτι τό συνέχον τήν δημοκρατίαν ὃρκος ἐστίν.

10.                        Δηλόν ἐστί ὅτι ἐν ἰσχυρῷ χειμῶνι τό κινεῖσθαι παρέχει θερμοκρασίαν τινά.

11.                        Τοῖς δέ ἄλλοις δηλόν ἐστί ὅτι ἐπιβουλεύουσιν.

 

2. να βρείτε τις δευτερεύουσες ενδοιαστικές προτάσεις:

1.     Φοβεῖται τά ἔσχατα πάθῃ.

2.     Ἐφοβεῖτο μή ὁ πάππος ἀποθάνῃ

3.     Φοβοῦμαι μή οὐ δυνηθῶ διά τήν ἀπειρίαν δηλῶσαι.

4.     Κίνδυνος ἐστί μή μεταβάλωνται καί γένωνται μετά τῶν πολεμίων.

5.     Δέδοικα μή ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ.

6.     Ἔδεισαν οἱ Ἐλληνες μη προσάγοιεν πρός τό κέρας καί αὐτούς κατακόψειαν.

7.     Φοβοῦμαι δέ τουναντίον, μή τοιοῦτος τις ὑμίν λογισμός.

8.     Κερκυραῖοι ἐφοβήθησαν μή αἱ νῆες πολέμιαι ὦσι.

9.     Δέος δ' ἐγένετο αὐτοῖς με΄γα μή σύν ο9´πλοις ἔλθωσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι.

10.                        Αὐτό τοῦτο φοβοῦμαι μή διά τήν ἀπειρίαν οὐ δυνηθῶ δηλῶσαι περί τῶν πραγμάτων ὐμίν.

 

3. να βρείτε τις δευτερεύουσες πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις:

1.     Ὑμεῖς δέ δείξετε ἥντινα γνώμην ἔχετε περί τῶν πραγμάτων.

2.     Τοῦτο σκεψώμεθα, εἰ ἀληθῆ λέγεις.

3.     Οὐ δῆλον ἐστί τῷ  στρατηγῷ εἰ συμφέρει στρατηγεῖν.

4.     Ὅ,τι δέ ποιήσοι, οὐ διεσήμηνε.

5.     Κῦρος ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη.

6.     Ἡ μήτηρ διηρώτα τόν Κῦρον πότερον βούλοιτο μένειν ἤ απιέναι.

7.     Ἀγνοοῦμεν τί ἐν αὐτῇ τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ γίγνεται.

8.     Αὐτό οὖν προσήκει σποπεῖν, πότερον ἀγαθά ἤ κακά ἐστί τά πεπραγμένα.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in