Γυμνάσιο

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΙΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

 ἀγγέλλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν
ἀγγέλλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελοῦμαι- ἀγγελιθςομαι, ἠγγειλάμην- ἠγγέλιην, ἤγγελμαι, ἠγγέλμην.
 ἀγείρω, ἤγειρον, ἀγερῶ, ἤγειρα, ἀγθγερκα, ἀγηγέρκειν
ἀγείρομαι, ἠγειρόμην, ἀγεροῦμαι, ἠγειράμην- ἠγέριην, ἀγθγερμαι, ἀγηγέρμην.
 αἴρω, ᾖρον, ἀρῶ, ᾖρα, ἦρκα, ἦρκειν
αἴρομαι, ᾐρόμην, ἀροῦμαι- ἀριθςομαι, ἠράμην- ἤριην, ἦρμαι, ἤρμην.
 αἰςχφνω, ἤςχυνον, αἰςχυνῶ, ᾔςχυνα, ἤςχυγκα, ᾐςχφγκειν
αἰςχφνομαι, ᾐςχυνόμην, αἰςχυνοῦμαι- αἰςχυνιθςομαι, ᾐςχφνιην, ᾔςχυμμαι, ᾐςχυμμην.
 ἀποκτείνω, ἀπέκτεινον, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα- ἀπέκτανον, ἀπέκτονα, ἀπεκτόνειν
 καλῶ, ἐκάλουν, καλῶ, ἐκάλεςα, κέκληκα, ἐκεκλθκειν
καλοῦμαι, ἐκαλοφμην, καλοῦμαι-κληιθςομαι, ἐκαλεςάμην- ἐκλθιην, κέκλημαι, ἐκεκλθμην.
 κλίνω, ἔκλινον, κλινῶ, ἔκλινα, κέκλικα, ἐκεκλίκειν
κλίνομαι, ἐκλινόμην, κλινοῦμαι, ἐκλινάμην, κέκλιμαι, ἐκεκλίμην
 κομίζω, ἐκόμιζον, κομιῶ, ἐκόμιςα, κεκόμικα, ἐκεκομίκειν
κομίζομαι, ἐκομιζόμην, κομιοῦμαι- κομιςιη.ςομαι, ἐκομιςάμην- ἐκομίςιην, κεκόμιςμαι, ἐκεκομίςμην.κρίνω, ἐκρινον, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, ἐκεκρίκειν
 κρίνομαι ἐκρινόμην, κρινοῦμαι, ἐκρινάμην, κέκριμαι, ἐκεκρίμην.
 νομίζω, ἐνόμιζον, νομιῶ, ἐνόμιςα, νενόμικα, ἐνενομίκειν
νομίζομαι, ἐνομιζόμην, νομιοῦμαι- νομιςιθςομαι, ἐνομίςιην, νενόμιςμαι, ἐνενομίςμην.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in