Λύκειο

Πλάτωνας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

3/11/2017

Επιμέλεια Θεμάτων : Σέβη Δριμαροπούλου

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας. Ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ μακρὰν παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε αὐτοὺς εἴς τε τὸ πρόσθεν μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν.

 Ὁρῶ, ἔφη.

 Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώπους σκεύη τε παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα, οἷον εἰκὸς τοὺς μὲν φθεγγομένους, τοὺς δὲ σιγῶντας τῶν παραφερόντων.

 Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους.

Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ.

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Μετὰ ταῦτα δή... τὰ θαύματα δεικνύασιν».                                                                                             Μονάδες 10

 Β1. Να ερμηνεύσετε, με βάση το κείμενο που σας δίνεται, τους συμβολισμούς: δεσμά, ήλιος, ο δεσμώτης που σπάει τα δεσμά , σπήλαιο  .                                                                                                 

                                                                                                                    Μονάδες 15

Β2. Να χαρακτηρίσετε τη γλώσσα και το ύφος του Πλάτωνα στην αλληγορία του σπηλαίου και να εξηγήσετε το χαρακτηρισμό σας .                                                                                                  

                                                                                                                    Μονάδες 15

Β3. Ποιες συνθήκες οδηγούν στην Τυραννίδα, κατά τον Πλάτωνα, και ποια είναι τα γνωρίσματα του τυράννου;                                         Μονάδες 10

Β4. Να σχηματίσετε τρεις σύνθετες λέξεις για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : πάθει, φύσιν, οἰκίσει , φῶς, ὁδόν.                Μονάδες 10

 

Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἀντιφῶντος, Τετραλογία Α΄ α, Κατηγορία φόνου ἀπαράσημος, 10-11


 

Ἐξελεγχόμενος δ᾽ ὑπό τε τῶν εἰκότων ὑπό τε τῶν παραγενομένων, οὐδενὶ τρόπῳ οὔτε δικαίως οὔτε συμφερόντως ἀπολύοιτ᾽ ἂν ὑφ᾽ ὑμῶν. οἵ τε γὰρ ἐπιβουλεύοντες ἀνεξέλεγκτοι ἂν εἶεν, εἰ μήθ’ ὑπὸ τῶν παραγενομένων μήθ’ ὑπὸ τῶν εἰκότων ἐξελέγχονται· ἀσύμφορόν θ᾽ ὑμῖν ἐστὶ τόνδε μιαρὸν καὶ ἄναγνον ὄντα εἴς τε τὰ τεμένη τῶν θεῶν εἰσιόντα μιαίνειν τὴν ἁγνείαν αὐτῶν, ἐπί τε τὰς αὐτὰς τραπέζας ἰόντα συγκαταπιμπλάναι τοὺς ἀναιτίους· ἐκ γὰρ τούτων αἵ τ᾽ ἀφορίαι γίγνονται δυστυχεῖς θ᾽ αἱ πράξεις καθίστανται. οἰκείαν οὖν χρὴ τὴν τιμωρίαν ἡγησαμένους, αὐτῷ τούτῳ τὰ τούτου ἀσεβήματα ἀναθέντας, ἰδίαν μὲν τὴν συμφοράν, καθαρὰν δὲ τὴν πόλιν καταστῆσαι.

 

1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο .

Μονάδες 20

2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των παρακάτω ρηματικών τύπων:

ἀναθέντας: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου και στις δύο φωνές.

καταστῆσαι: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του β΄ αορίστου.

οἱ ἐπιβουλεύοντες: β΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα και απαρέμφατο αορίστου στην ίδια φωνή.

ὄντα: γ΄ ενικό οριστικής και απαρέμφατο μέλλοντα.

χρή: την υποτακτική και την ευκτική του ίδιου χρόνου.

ἡγησαμένους: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου, ίδιας φωνής.

ἀπολύοιτο: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου στη μέση φωνή.

ἀνεξέλεγκτοι: στις πλάγιες πτώσεις των δύο αριθμών του ουδετέρου γένους.

ἀναιτίους: στις πλάγιες πτώσεις των δύο αριθμών του θηλυκού γένους

δυστυχεῖς: στις πλάγιες πτώσεις των δύο αριθμών του αρσενικού γένους.

Μονάδες 10

3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
ὑμῖντόνδεδυστυχεῖςκαταστῆσαιἀναθέντας, ὑπὸ τῶν εἰκότων, ἡγησαμένους.

Μονάδες 7

4. οἵ τε γὰρ ἐπιβουλεύοντες ἀνεξέλεγκτοι ἂν εἶεν, εἰ μήθ’ ὑπὸ τῶν παραγενομένων μήθ’ ὑπὸ τῶν εἰκότων ἐξελέγχονται: Να επαναδιατυπώσετε τις προτάσεις έτσι, ώστε να σχηματιστούν οι υποθετικοί λόγοι του μη πραγματικού (μονάδες 1,5) και του προσδοκωμένου(μονάδες 1,5) .

Μονάδες 3

 

 

 

                                           Καλή επιτυχία !

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!