Λύκειο

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 11/5/2019

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

11/5/2019

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Λυσίου, ὑπὲρ Μαντιθέου, 20-21  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΣ

 

Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην, ὦ βουλή, καὶ διὰ ταῦτα ἀχθομένων μοι, ὅτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τ  δήμῳ. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάσθην ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι, ἔπειτα μέντοι καὶ ἐμαυτ  δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ δέοντος, ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος, ὅτι οὐδὲν πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττοντες, ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν (τὰ γὰρ ἀληθῆ χρὴ λέγειν) τοὺς τοιούτους μόνους <τινὸς> ἀξίους νομίζοντας εἶναι, ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς ταύτην τὴν γνώμην ἔχονταςΝτίς οὐκ ἅν ἐπαρθείη πράττειν καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως; ἔτι δὲ τί ἅν τοῖς τοιούτοις ἄχθοισθε; οὐ γὰρ ἕτεροι περὶ αὐτῶν κριταί εἰσιν, ἀλλ’ ὑμεῖς.

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

Α.Να καταδείξετε ότι ο Μαντίθεος τελειώνει τον λόγο του με ασυνήθιστο τρόπο όσον αφορά τα κριτήρια ενός επιλόγου ρητορικών λόγων.                                                                                                                                                                          Μονάδες 20

 

 

Β. ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν …καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως; : Να σχολιάσετε το τμήμα αυτό, εξηγώντας πώς ο Μαντίθεος πιέζει τελεσίδικα τους βουλευτές για την έγκριση εκλογής του. Στην απάντησή σας να ληφθεί υπ’ όψιν και το παρακάτω κείμενο :

 

«Μπορούμε να ασχολούμαστε με τις προσωπικές και με τις δημόσιες υποθέσεις παράλληλα και άλλοι ιδιώτες, ενώ καταπιάνονται με τις προσωπικές τους δουλειές, ωστόσο έχουν πλήρη γνώση των πολιτικών θεμάτων∙ γιατί μόνο εμείς θεωρούμε  αυτόν που δεν μετέχει στα κοινά, όχι νωθρό αλλά άχρηστο.»1                                                                                                                                                                           Μονάδες 20

 

 

  • Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των κάτωθι φράσεων :

-Η ρητορική έγινε επιστήμη στην  ικελία από τον Κόρακα και τον Σεισία.

-Ο Ισοκράτης αποδοκίμασε την ρητορική τέχνη στην Αθήνα.

 

-Οι δικανικοί λόγοι εκφωνούνταν κυρίως στο δικαστήριο της Ηλιαίας και αφορούσαν απολογίες ή κατηγορίες.

-Κάθε ρητορικός λόγος είχε απαραιτήτως επίλογο.

 

-Ο Λυσίας ως δημοκράτης βίωσε οδυνηρές καταστάσεις στην Αθήνα από τους Σριάκοντα. Μία από αυτές ήταν η θανάτωση του αδελφού του Πολεμάρχου ἀκρίτως.   

                                                                                                                                                                        Μονάδες 10

 

 

 

Δ1. Με ποιες λέξεις του κειμένου συνδέονται ετυμολογικά τα παρακάτω λήμματα :

ευαίσθητος, πανηγύρι, έξαρση, επαχθής, αυτογνωσία (Μονάδες 5)

 

 

Δ2. Να συνδεθούν οι παρακάτω λέξεις του κειμένου με τις παραγωγικές καταλήξεις που σας δίνονται ώστε να σχηματιστούν επίθετα ή ουσιαστικά της ελληνικής :

 

ἐπεχείρησα

 

 

 

 

νομίζοντας 1

-ση

 

 

 

 

πράττοντες

-ικός

 

 

 

 

διατεθῆναι

-ιμος

 

 

 

 

κριταί 2

-ία

 

 

 

 

(Μονάδες 5)

 

 

 1να προστεθεί η πρόθεση υπό ως πρόθημα

2να προστεθεί το στερητικό μόριο –α ως πρόθημα

 

Μονάδες 10

1 Θουκυδίδου Β40 : ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια, καὶ ἑτέροις πρὸς ἔργα τετραμμένοις τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι·μόνοι γὰρ τόν τε μηδὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ’ ἀχρεῖον νομίζομεν

  

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ :       Ἰσοκράτους πρὸς Δημόνικον 16-17

 

Ισοκράτης είναι γνωστό ότι είχε μία αγάπη προς τους Έλληνες της Κύπρου. Για αυτό και έχει γράψει ύμνους ή συμβουλές προς βασιλείς πόλεων της Κύπρου, όπως για τον Ευαγόρα και για τον γιο του Νικοκλή. τον λόγο αυτόν ο Ισοκράτης αποστέλει επιστολή παραινετική προς τον Δημόνικον, γιο του Ιππονίκου, ενός φίλου αποθανόντος του Ισοκράτη που ζούσε σε πόλη της Κύπρου.  το απόσπασμα αυτό δίνει συμβουλές στον Δημόνικο για τον τρόπο που πρέπει να διάγει τον βίο του.

 

Μηδέποτε μηδὲν αἰσχρὸν ποιήσας ἔλπιζε λήσειν∙ καὶ γὰρ ἅν τοὺς ἄλλους λάθῃς, σεαυτ  συνειδήσεις. Τοὺς μὲν θεοὺς φοβοῦ, τοὺς δὲ γονεῖς τίμα, τοὺς δὲ φίλους αἰσχύνου, τοῖς δὲ νόμοις πείθου. Τὰς ἡδονὰς θήρευε τὰς μετὰ δόξης∙ τέρψις γὰρ σὺν τ  καλ  μὲν ἄριστον, ἄνευ δὲ τούτου κάκιστον. Εὐλαβοῦ τὰς διαβολὰς, κἅν ψευδεῖς ὦσιν∙ οἱ γὰρ πολλοὶ τὴν μὲν ἀλήθειαν ἀγνοοῦσιν, πρὸς δὲ τὴν δόξαν ἀποβλέπουσιν. Ἅπαντα δόκει ποιεῖν ὡς μηδένα λήσων∙  καὶ γὰρ ἅν παραυτίκα κρύψῃς, ὕστερον ὀφθήσει. Μάλιστα δ' ἅν εὐδοκιμοίης, εἰ φαίνοιο ταῦτα μὴ πράττων ἃ τοῖς ἄλλοις ἅν πράττουσιν ἐπιτιμῴης.

 

λανθάνω + αιτιατική προσώπου : ξεφεύγω από κάποιον, δεν γίνομαι αντιληπτός

ἐπιτιμῶ + δοτική : επικρίνω

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


 

Α1. Να μεταφραστεί το άνωθεν κείμενο.

 

Μονάδες 10


 

Α2. Γιατί κατά τον Ισοκράτη ο Δημόνικος πρέπει να στηρίζεται στην τιμιότητα και

στην αρετή σε κάθε έκφανση του βίου του;                                                                                                                                                                            Μονάδες 10

 

Β1. Να δοθούν οι ζητούμενοι τύποι για τις κάτωθι λέξεις του κειμένου :

λήσειν : γ’ ενικό οριστικής αορίστου Β ίδιας φωνής

γονεῖς : αιτιατική ενικού

τίμα : γ’ πληθυντικό υποτακτικής ίδιου χρόνου και φωνής

αἰσχύνου : γ’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ίδιας φωνής

πείθου : β’ ενικό προστακτικής παρακειμένου ίδιας φωνής

δόξης : γενική πληθυντικού

τέρψις : κλητική ενικού

τούτου : ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους

πολλοὶ : τον συγκριτικό βαθμό του αντίστοιχου επιρρήματος

ὀφθήσει : β’ ενικό προστακτικής αορίστου Β στην ενεργητική φωνή

 

Μονάδες 10


Β2α. Να χαρακτηριστούν οι κάτωθι λέξεις του κειμένου συντακτικά (και ποιον τύπο προσδιορίζουν ή από ποιον τύπο εξαρτώνται) : τοὺς ἄλλους, τοῖς νόμοις, τὰς μετὰ δόξης, κάκιστον, πρὸς δὲ τὴν δόξαν, ὡς λήσων, μὴ πράττων, τοῖς ἄλλοις.

Μονάδες 8

 

Β2β. Μάλιστα δ' ἅν εὐδοκιμοίης, εἰ φαίνοιο ταῦτα μὴ πράττων ἃ τοῖς ἄλλοις ἅν πράττουσιν ἐπιτιμῴης : Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του αποσπάσματος αυτού (φύση + θέση). 

 

                                                                                     

Μονάδες 2

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!