Εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ

Επιβάλλεται
Είναι ανάγκη
Είναι εποικοδομητικό
Είναι κοινωφελές

Θα ήταν σκόπιμο να…
Θα ήταν ωφέλιμο να…Θα ήταν αποτελεσματικό…
Διαγράφεται ζωηρά η ανάγκη να 
 Είναι πρωταρχικής σημασίας
 Αποτελεί αναγκαιότητα
Έχει βαρύνουσα/ κύρια σημασία

Είναι επιβεβλημένη/ επιτακτική ανάγκη

Είναι απαραίτητο
Απαιτείται/ προέχει να/ προϋποτίθεται ότι
Είναι ουσιαστικό να

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in